Tagged: Colorful Season

ฤดูหลากสี

วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน นิทรรศการ ฤดูหลากสี  (Colorful Season) เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง  สี ของแต่ละฤดูกาล  ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป