Tagged: Art (&) Auntie

Art (&) Auntie

WTF เเกลลอรี่ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อศิลป์(ละ)ป้า โดย สินา วิทยวิโรจน์ ผลงานชุดนี้เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามถึงกลไกต่าง ๆ ที่ทำให้ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ นั้นมี คุณค่าศิลปะในโลกร่วมสมัย