Tagged: 1 ทศวรรษ อ.สาโรจน์

1 ทศวรรษ อ.สาโรจน์

นิทรรศการชุดนี้เป็นการรวบรวมผลงาน ครบรอบ10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรมสีน้ำ การจัดแสดงงานครั้งนี้ต้องการให้เห็นการพัฒนาของผลงานและเรื่องของการใช้สี เทคนิคการระบายสีน้ำตลอดจนอารมณ์ของภาพ