Tagged: โรคของดวงตา

โรคของดวงตา

รวบรวมโรคต่างๆของดวงตาอย่างครบถ้วน ทั้งโรคไม่ร้ายแรง เช่น ตาแดง ตากุ้งยิง โรคที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง เช่น โรคของคิ้ว โรคของขนตา โรคของต่อมน้ำตา โรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งดวงตา โรคมะเร็งหนังตา