Tagged: เมนูข่า

เมนูข่า

ข่าเป็นพืชสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งซึ่งมาจากตระกูลเดียวกันกับขิงและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยอีกทั้งยังให้สรรพคุณมากมายจนชาวไทยนิยมนำมาปรุงอาหารเพื่อช่วยชูรส และเพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารจานนั้นๆ