Tagged: เปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด สานศิลป์ อิงธรรม

เปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด สานศิลป์ อิงธรรม

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “สานศิลป์ อิงธรรม” ผลงานของ ศิลปินกลุ่มรสศิลป์ นำโดย วิษุวัติ พีสะระ ประธานกลุ่มฯ เพื่อนำรายได้สมทบทุน สมาคมรวมปัญญาคนพิการ