Tagged: เทศกาลศิลปะ TAKUMI NO SHIZUKU ครั้งที่ 2 การรวมตัวของสุดยอดช่างฝีมือจากญี่ปุ่น

TAKUMI NO SHIZUKU ครั้งที่ 2 การรวมตัวของสุดยอดช่างฝีมือจากญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่นมีการถ่ายทอดศาสตร์หลายแขนงมาตั้งแต่ยุคโบราณ รากฐานเหล่านั้นแตกยอดออกมาเป็นความรู้ด้านต่างๆ อาทิ หัตถกรรม เครื่องประดับ ดนตรี และวรรณกรรม เป็นต้น