Tagged: อาสาสมัครนำชมนิทรรศการ

อาสาสมัครหอศิลป

รับสมัครเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าร่วมทำหน้าที่นำชมนิทรรศการ