Tagged: รัก ล้มบัลลังก์

รัก ล้มบัลลังก์

ข้าพเจ้าไม่สามารถแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงและปฏิบัติหน้าที่แห่งองค์พระมหากษัตริย์…โดยปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากสตรีที่ข้าพเจ้ารัก