Tagged: ระดับน้ำ ระดับจิต

ระดับน้ำ – ระดับจิต

นิทรรศการ ระดับน้ำ – ระดับจิต นำเสนอผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานกระบวนการอันเรียบง่ายของงานจิตรกรรมเข้ากับเทคนิคการปะติดวัตถุ (Collage) และการประกอบวัสดุ (Assemblage)