Tagged: ป่า ก้าวย่าง ลมหายใจ

ป่า ก้าวย่าง ลมหายใจ

นิทรรศการ “ป่า – ก้าวย่าง – ลมหายใจ” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ที่งดงามด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูนอันละเอียด ลุ่มลึกด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความเคารพต่อความยิ่งใหญ่และสง่างามแห่งธรรมชาติ ความร่มเย็นของผืนป่า พืชพรรณ ดินน้ำ อันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต