Tagged: คอตตอน ยูเอสเอ ร่วมงาน คอตตอน ยูเอสเอ ซอร์สซิ่ง แฟร์ อิน เวียดนาม

คอตตอน ยูเอสเอ ร่วมงาน คอตตอน ยูเอสเอ ซอร์สซิ่ง แฟร์ อิน เวียดนาม

“คอตตอน ยูเอสเอ” สานต่อกลยุทธ์ ซัพพลายพุช พาผู้ประกอบการไทย ร่วมงาน“คอตตอน ยูเอสเอ ซอร์สซิ่ง แฟร์ อิน เวียดนาม”  ขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยพบปะซื้อขายกับกลุ่มคู่ค้าเป้าหมายจากต่างประเทศ