Tagged: ความจริงอย่างมายา

ความจริงอย่างมายา

เมื่อสถานการณ์จริงผ่านพ้นไป คงเหลือไว้แต่ภาวะห้วงอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งแจ่มจรัสเพริดพริ้งหรือขมขื่นเจ็บแสบ เกิดแล้วดับไป สิ่งที่เป็นทั้งมายาคติและอุปาทาน ดังเงาที่ทาบรอยผ่านจิตวิญญาณให้เจิดจ้าด้วยความมืดมิด ก่อนจะตระหนักรู้สติระลึกได้ถึง ความจริงอย่างมายา