ความจริงอย่างมายา

เมื่อสถานการณ์จริงผ่านพ้นไป คงเหลือไว้แต่ภาวะห้วงอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งแจ่มจรัสเพริดพริ้งหรือขมขื่นเจ็บแสบ เกิดแล้วดับไป สิ่งที่เป็นทั้งมายาคติและอุปาทาน ดังเงาที่ทาบรอยผ่านจิตวิญญาณให้เจิดจ้าด้วยความมืดมิด ก่อนจะตระหนักรู้สติระลึกได้ถึง ความจริงอย่างมายา

ธณฤษภ์ ทิพย์วารี 

นิทรรศการ “ความจริงอย่างมายา” ของ อาจารย์ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี เป็นผลงานจิตรกรรมในเทคนิคสีน้ำมันและจิตรกรรมผสมวาดเส้น กว่า 20 ปี โดยศิลปินผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน 6 ปีเต็ม (ระหว่างปี 2007 – 2013) ผลงานจิตรกรรมที่จัดแสดงในครั้งนี้ได้กล่าวถึง สถานการณ์จริง ประสบการณ์ และเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของอาจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ช่วงเวลาเหล่านั้น ได้ผ่านความสุขและความทุกข์ ในภาพเขียนสีน้ำมันก็ได้ใช้ตนเอง, บุคคลในครอบครัว และบุคคลที่เป็นประสบการณ์ เข้ามาเป็นต้นแบบ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ และหลักในพระพุทธศาสนา เข้ามาสร้างสรรค์เรื่องราว ทำให้ผลงานดูกึ่งจริงกึ่งสมมุติ ภาวะกึ่งจริงกึ่งไสยศาสตร์ เป็นโลกที่เสมือนว่าจะถูกต้อง ชัดเจน แต่ดูคลุมเครือ เร้นลับ ผู้ที่รู้ไม่เท่าทันแก่นสาระแห่งพุทธวิถี หรือไม่เห็นแจ้งในสัจธรรม จะถูกบิดเบือนคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง ด้วยผลงานจิตรกรรมเหล่านั้น เกิดจากการเทียบเคียงกับความรู้สึกภายใน

นิทรรศการ : “ความจริงอย่างมายา”
ศิลปิน : ธณฤษภ์ ทิพย์วารี
วันที่ : 23 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557
สถานที่ : PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-225-8991, 02-221-0820

You may also like...