Tagged: กลุ่มสายน้ำกก 2

กลุ่มสายน้ำกก 2

ด้วย 9 Art Gallery / Architect Studio ได้เปิดตัวดำเนินการเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อเนื่องมาแต่ปี 2544 ด้วยจุดประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทัศนะทางศิลปะระหว่างชุมชนกับเมืองอื่นๆ ระหว่างกรุงเทพฯ, เชียงใหม่ รวมถึงระดับนานาชาติ