วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต


ความสัมพันธ์ระหว่างสีกับลวดลายของผ้าปาเต๊ะ

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสีกับลวดลายของผ้าปาเต๊ะ โดยการนำสีสันและลวดลายของผ้าปาเต๊ะซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ นำมาจัดวางผสมผสานขึ้นมาใหม่

รวมทั้งการตัดทอนรูปร่างรูปทรงของลวดลายที่เป็นเถาใบ ดอก ที่เป็นพรรณพฤกษาและสัตว์ ด้วยการใช้สีสันที่สดใสให้ความประสานสัมพันธ์กันกับจังหวะของเส้น สี และจุด ให้เกิดความซับซ้อนและมีจังหวะลีลาความเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดมิติที่มีผลต่อสายตา ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่สนุกสนาน (จิรโรจน์  ศรียัพันธุ์)

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 9 ตุลาคม 2555  เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : “วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต”
ศิลปิน :  อลิตา จั่นฝังเพ็ชร, หทัยรัตน์ มณีรัตน์, จิรโรจน์ ศรียะพันธ์, กิตติคุณ หมื่นพัน, พรรณพัสสา ศิลธรรม
ศิลปินรับเชิญ : อัครเดช ฟักอ่อน
วันที่ : 9 – 23 ตุลาคม 2555
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709

 

 

 

 

 

You may also like...