“The Opera of Metafiction”

“เรามีอิสรภาพในจินตนาการจริงหรือไม่”
คําถามปลายเปิดจาก ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ศิลปินผู้ซึ่งเดินทางผ่านประสบการณ์ทางความคิด มุ่งหมายเพื่อคลี่คลายคําถาม เกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์ผ่านผลงานจิตรกรรมเรื่อยมา ซึ่งนิทรรศการ “The Opera of Metafiction” นับเป็นนิทรรศการ เดี่ยวครั้งที่ 3 กับนัมเบอร์วันแกลลอรี่

ในครั้งนี้ ศิลปินได้เจาะลึกลงไปถึงประเด็นที่เกี่ยวกับความคิดและความสร้างสรรรค์ ถึงแม้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ จะกล่าวไว้ว่า “จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ ” แต่ความรู้ก็คือต้นทางหรือท้องพระคลังของ จินตนาการเช่นกัน, ในหลักจิตวิทยาวิเคราะห์ของซิกมัน ฟรอยด์ ก็ยังอธิบายไว้ว่า ทุกความฝันนั้นมีที่มาจากจิตใต้สํานึกที่ รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นมาใหม่จากโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นต้นทาง ส่วนเพลโต้ นักอภิปรัชญาได้กล่าวถึง “โลกของแบบ” ที่พระเจ้าหรือธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบสรรพสิ่งให้มีอยู่อย่างที่เราเห็น ” …./ จึงพอสรุปได้ว่า จินตนาการมี รากฐานมาจากความรู้ เช่นเดียวกับความฝันที่มีต้นทางมาจากความจริง และโลกของแบบก็กลายเป็นปลายทางของการ เลียนแบบโดยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เมื่อทฤษฎีการสร้างสรรค์กลายเป็นพันธนาการ

ในผลงานชุดนี้ ศิลปินได้สร้างผลงานจิตรกรรมโดยหยิบยืมภาพต่างๆ มาจากหนังสือภาพศิลปะเล่มสําคัญในโลก เช่น “The story of art” และ “Visit the Louvre” โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบแบบสุมรวมกัน , การแผ่กระจายภาพ, การลดกรอบ สี่เหลี่ยมของภาพต้นแบบ, การทับซ้อนภาพ, การปรับเปลี่ยนขนาดสัดส่วน และการกลับภาพจากหันหน้าให้กลายเป็นหัน หลังเป็นต้น เช่นภาพวาดชิ้น “Gauguin Postcard Book” เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้รับสุนทรียศาสตร์และความบันเทิง เพลิดเพลินไปกับการ ปะติดปะต่อภาพการเชื่อมโยงและการปั้นแต่งเนื้อหาเรื่องราวด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่าง อิสระ ในขณะเดียวกันก็ตกอยู่ภายใต้กรอบของความเป็นภาษาภาพจิตรกรรม และกรอบของหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นต้นทาง และสามารถตอบคําถามปลายเปิดที่กล่าวข้างต้นและของเรื่องทั้งหมดได้ด้วยตนเอง….

ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จบปริญญาตรีและ โทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างสรรค์ผลงานแสดงเดี่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการศิลปะ “Twin 27: The Other Side of Identity” “Maya”, นิทรรศการศิลปะ “Human Being” และเข้าโครงการนิทรรศการต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้รับโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระที่นั่งทรงธรรมที่ประทับแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง, กรุงเทพฯและอื่นๆ อีกมากมาย นัมเบอร์วันแกลลอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “The Opera of Metafiction” โดยศิลปิน ธณฤษภ์ ทิพย์วารี โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ นัมเบอร์วันแกลลอรี่

นิทรรศการ : “The Opera of Metafiction”
ศิลปิน : ธณฤษภ์ ทิพย์วารี
วันที่ : 6 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที : นัมเบอร์วันแกลอรี่
รายละเอียดเพิ่มเติม : 083-120-5220, 092-508-3111, 02-630-2523

 

Exhibition : “The Opera of Metafiction”
Artist: Thanarit Thipwaree
Exhibition Period : 6th – 27th 2021
Exhibition Venue : Number 1Gallery
Tel : 083-120-5220, 092-508-3111,02-630-2523

You may also like...