Forest of Play

การเรียนรู้และการเล่นเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหกปีแรกที่สมองของเด็กจะมีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ครูไม่ควรเพิกเฉยเพราะอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะกระทบต่อเด็กในอนาคตเมื่อโตขึ้น
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กโดยใช้ทักษะการรับรู้ผสมผสานกับศิลปะการออกแบบ จึงได้ร่วมกับ PlanToys บริษัทผู้ผลิตของเล่นไม้ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยของเล่นของ PlanToys จะเน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผ่านการเล่นและยังใส่ใจในความปลอดภัยในการเล่นของเด็ก อีกทั้งยังผลิตของเล่นที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

จึงจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า “Forest of Play” โดยได้จำลองพื้นที่ในห้องนิทรรศสถานเป็นพื้นที่การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงอายุหกปีแรกโดยในนิทรรศการจะใช้ของเล่นของ PlanToys ประกอบเป็นสื่อหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการแบบมีส่วนร่วม (Hands-On Exhibition) นิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงอันเป็นการพัฒนาเด็กผ่านการเล่นที่ช่วยสร้างจินตนาการของเด็กแทนการเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งเด็กในช่วงวัยดังกล่าวไม่สามารถเข้าใจได้เต็มที่ ดังนั้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นจะสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจำทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมที่ดีและเหมาะสมต่อเด็กและช่วยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ร่วมด้วย

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์, อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี)

นิทรรศการ : Forest of Play นิทรรศการแบบมีส่วนร่วม (Hands-On Exhibition)
ผู้จัด : สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ และบริษัทของเล่นไม้ PlanToys
วันที่ : 11 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2562
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00น.  เปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นกรณีพิเศษ)
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3645-6

อีเมล : Chula Museum <chulamuseum@gmail.com>
โทร : รัชฎากรณ์ 02-218-3645-6

You may also like...