ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี

ด้วยในปีพ.ศ. 2562 จะครบรอบ 150 ปีชาตกาลของมหาตมาคานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่มีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชอินเดียจากบริติชราชในช่วงทศวรรษ 1940

ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่และมีแนวคิดทางเศรษฐกิจอันมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อินเดียสามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการชี้นำจากโลกตะวันตก ตลอดจนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชที่ยึดมั่นในแนวคิดอหิงสา คือการไม่ใช้ความรุนแรงและอดกลั้นต่อความรุนแรงที่ตนประสบ รวมทั้งแนวทางอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) ซึ่งด้วยผลงานและคุณความดีจึงทำให้ได้รับการย่องเชิดชูจากอนุชนรุ่นหลังว่าเป็น “บิดาแห่งชาติ” อินเดียสมัยใหม่ตราบจนทุกวันนี้

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติประวัติของคานธี รวมทั้งปรัชญาทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่คานธีได้ฝากไว้แก่โลก สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จึงได้จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ“มหาตมาคานธี” ซึ่งมีเยาวชนไทยให้ความสนใจและส่งผลงานมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม และศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงนิทรรศการ “ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี”ผลงานภาพวาดจากเด็กและเยาวชน อายุ 10 – 15 ปีที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 100 ภาพมาจัดแสดงเพื่อให้สาธารณชนได้เข้าชม โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ชั้น2 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

นิทรรศการ : ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี
ผู้จัด : สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น2 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3645-6
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

 

รัชฎากรณ์
02-218-3645-6
อีเมล : Chula Museum <chulamuseum@gmail.com>

 

 

You may also like...