โครงการประกวดบทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ

ขอเชิญชวนพลพรรคนักเขียน ร่วมส่งบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ในเนื้อหา “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร”

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Facebook page : โครงการประกวดบทการ์ตูน 3 มิติ ขยายวันเปิดรับผลงานถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

หลักการและเหตุผล
โครงการประกวดบทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร นี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ และเพื่อเฟ้นหาบทภาพยนตร์ที่มีคุณค่าไปสร้างสรรค์เป็นสื่อภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตรแก่ประชาชนและเยาวชนในรูปแบบสื่อที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร
2. เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร
3. เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
4. เพื่อให้บุคลากรด้านการเขียนบทได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคคลทั่วไป/นักเขียน/นักประพันธ์/ศิลปิน

สถานที่ตัดสิน
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ริมถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรที่ตรงตามวัตถุประสงค์และหลากหลาย
2. เผยแพร่กิจกรรมการประกวดเขียนบทภาพยนตร์
รายละเอียดการประกวด
ลักษณะผลงาน
ผลงานบทภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสนุกสนาน น่าติดตาม สร้างแรงบันดาลใจได้ และสามารถนำมาสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ (แบบใส่แว่น/Polarized 3D glasses) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที โดยมีฉากตื่นเต้นเร้าใจแบบ3มิติทะลุจอ ไม่น้อยกว่า 5 ฉาก พิมพ์ในกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16pt. ตั้งค่าขอบหน้ากระดาษ ด้านละ 1 นิ้ว ส่งผลงานในรูปแบบเอกสาร หรือ File Microsoft Word หรือ PDF

ระยะเวลาการรับสมัคร 15 มกราคม พ.ศ.2562 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศผลการตัดสิน ทาง Facebook Fan page: โครงการประกวดบทการ์ตูน 3 มิติ https://www.facebook.com/wkscript3Dcontest/ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รับสมัครผลงานพร้อมส่งใบสมัครได้ที่
1. ส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ เป็นต้นฉบับ 1 ชุด พร้อม CD/DVD บันทึกไฟล์บทภาพยนตร์และใบสมัคร 1 แผ่น มาที่ โครงการประกวดบทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ชั้น 17 อาคารพหลโยธินเพลส เลขที่ 408/71 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (ถือเอาวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. ทาง E-Mail: wk.script3d@gmail.com

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1. แนวคิด/เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง คือ พระอัจฉริยภาพ 50 คะแนน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร
2. รูปแบบวิธีการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ 30 คะแนน
3. กลวิธีในการเล่าเรื่อง, ภาษาสัญญะเชิงภาพยนตร์ ตลอดจน 20 คะแนน
มิติในด้านองค์ประกอบทั่วไปของการผลิตภาพยนตร์

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าการประกวด
1. ผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน โครงการจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
3. ในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ – สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรืออุทธรณ์ไม่ได้
5. ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของโครงการประกวดบทภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สำหรับนำไปผลิตเป็นบทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ และ/หรือนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ ดัดแปลง แก้ไขตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรต่อไป
6. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร สร้างสรรค์เขียนบท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น)
จัดฉายที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) คลองหลวง ปทุมธานี ในปี 2562 นี้

 

ติดต่อสอบถาม
https://www.facebook.com/wkscript3Dcontest/
E-mail: wk.script3d@gmail.com
คุณปิยมาศ (จ้อน) โทร. 094-8293597
คุณเจษฎา (หนึ่ง) โทร. 086-0360760

You may also like...