งานจากป่าสู่เมือง รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า โดยสืบทอดเจตนารมณ์ตามแนวคิดของคุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   ห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงด้วยการทำอัตวินิตบาตกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533

มูลนิธิ สืบนาคะเสถียร มีบทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า และรณรงค์คัดค้านโครงการและนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่ง ใหญ่นเรศวร รวมถึงตลอดผืนป่าตะวันตก และแหล่งธรรมชาติอื่นๆ ในประเทศไทย  นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังเป็นองค์กรที่เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการในด้านการอนุรักษ์และการจัดการ ทรัพยากรในพื้นที่ป่าตะวันตก มีกิจกรรมร่วมกับภาครัฐองค์กรภาคเอกชน และสาธารณชนในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกอย่าง สม่ำเสมอ และยังคงบทบาทในการเป็นองค์กรหลักในการเผยแพร่เรื่องราว และแนวคิดตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง คุณสืบ นาคะเสถียร  แม้ว่า มูลนิธิฯ จะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่ระยะกว่า 21 ปี ทำให้ชื่อ สืบ นาคะเสถียร และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย ด้วยความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการสานต่องานอนุรักษ์ตามเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงใช้วาระครบรอบ 21 ปี จัดทำโครงการรำลึก 21 ปี สืบ  นาคะนาคะเสถียร “10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก” ขึ้น เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่การทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านแนวคิดและชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการอนุรักษ์จากบุคคลที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ในด้านต่างๆ
3. เพื่อเผยแพร่งานด้านการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหนังสั้น จากโครงการประกวดหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก
4. เพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. เพื่อเป็นการระดมทุนเข้ากองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สำหรับใช้ในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

 

ในวันที่ 2 ถึง 4 กันยายน 2554    เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ

กำหนดการกิจกรรมรำลึก 21 ปี สืบ  นาคะเสถียร

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554

10.00    แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
11.00    พิธีเปิดงานรำลึก 21 ปี สืบ  นาคะเสถียร
– นางรตยา  จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวรายงาน
– ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
– ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการ
13.00    ชมหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก โดยเยาวชนโครงการปิ๊งส์
16.00    เสวนาเรื่อง “หนังสั้นกับงานอนุรักษ์” วิทยากร คุณทรงกลด  บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร a day คุณบุญส่ง  นาคภู่ ผู้กำกับหนังสั้น คุณศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินรายการโดย คุณสุวิกรม  อัมระนันทน์ พิธีกรรายการ the idol
17.30    “เสียงจากป่าตะวันตก” การแสดงดนตรีโดย คุณตู่  ตะวันฉาย
19.00    “โลกวันนี้ในสไตล์ ศุ  บุญเลี้ยง” การแสดงดนตรีและพูดคุยแลกเปลียนมุมมองของโลกโดย คุณศุ  บุญเลี้ยง

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554

10.00     แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมฟังเสวนา
10.30    กล่าวนำก่อนการนำเสนอข้อมูลวิชาการ
10.45    รายงานวิชาการหัวข้อ “การจัดการมรดกโลกป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่” วิทยากรโดย คุณชัชวาลย์  พิศดำขำ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11.30    รายงานวิชาการหัวข้อ “ เสือโคร่งประเทศไทย” วิทยาการโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ซิ้มเจริญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
12.15    ชมหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก
13.00    รายงานวิชาการหัวข้อ “นกเงือกในประเทศไทย” วิทยากรโดย ดร.พิไล  พูลสวัสดิ์  หัวหน้าโครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก มหาวิทยาลัยมหิดล
13.40    รายงานวิชาการหัวข้อ “สัตวแพทย์สัตว์ป่า” วิทยากรโดย นายสัตวแพทย์ภัทรพล  มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
14.20    รายงานวิชาการหัวข้อ “ทำไมต้องค้านเขื่อน” วิทยากรโดย คุณหาญณรงค์  เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
15.00    รายงานวิชาการหัวข้อ “สิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากร” วิทยากรโดย คุณสุนี  ไชยรส อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
15.40    รายงานวิชาการหัวข้อ “ลมหายใจสีเขียว” วิทยากรโดย ดร.สรณรัชฎ์  กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
16.20    รายงานวิชาการหัวข้อ “ธุรกิจสีเขียว” วิทยากรโดย ดร.วัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
17.00    รายงานวิชาการหัวข้อ “ระบบนิเวศ 3 น้ำ” วิทยากรโดย คุณสุรจิต  ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม
17.40    รายงานวิชาการหัวข้อ “ทะเลไทย” วิทยากรโดย ดร.ศักดิ์อนันต์  ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18.30    “คนดนตรีกับมาโนช  พุฒตาล” การแสดงดนตรีโดย คุณมาโนช  พุฒตาล

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554

10.00       ชมหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก โดยเยาวชนโครงการปิ๊งส์ และพิธีประกาศผล และมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก โดยโครงการปิ๊งส์ สสส.
13.00    การแสดงดนตรีจากวงพรั่งพรู วงดนตรีรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดโฟล์คซองในงานรำลึก 20 ปี สืบ  นาคะเสถียร
14.00    “เสียงจากป่าตะวันตก” การแสดงดนตรีโดย คุณตู่  ตะวันฉาย
16.30     รายงานสาธารณะ “สถานการณ์ป่าไม้หลัง 20 ปี สืบ  นาคะเสถียร” วิทยากรโดย คุณศศิน  เฉลิมลาภ  เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
17.30    การแสดงดนตรีจากวงปรายฝัน วงดนตรีชนะเลิศ จากการประกวดโฟล์คซองในงานรำลึก 20 ปี สืบ  นาคะเสถียร
18.30    “ไม่รู้จักป่า ไม่รู้จักชีวิต” ตอน สม (รักษ์) การแสดงดนตรีโดย วงอพาร์ทเมนต์คุณป้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร :  http://www.seub.or.th

 

 

You may also like...