วรรณคดี สังคมและการเมืองไทย

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง  “วรรณคดี สังคมและการเมืองไทย”  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “วรรณคดี สังคมและการเมืองไทย” โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๕

และการบรรเลงดนตรี โดย คณะดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในกิจกรรมเสวนาพิเศษและพิธีปิดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่

วันอาทิตย์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๔.๔๕  น.   ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์   สถาบันปรีดี  พนมยงค์
สอบถามรายละเอียด : คุณอัมรา  ผางน้ำคำ  ๐-๒๔๒๒-๘๘๒๘
Pridi Banomyong Institute
65/1 Thonglor, Sukhumvit 55 Rd., Vadhana, Bangkok 10110 Thailand
Tel : (66) 2381-3860-1 Fax : (66) 2381-3859
email :  banomyong_inst@yahoo.com
website  :  www.pridiinstitute.com

You may also like...