Fashion Color in My Mind

ภายใต้หน่วยวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ (FAC-RU) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบของนิสิตสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลงานจากการทดลองสร้างสรรค์จากรายวิชา Color & Design เพื่อนำนวัตกรรมสีและการออกแบบ ทั้งสีจากธรรมชาติ และสีจากเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลงานการออกแบบแฟชั่นทั้งในด้าน ลวดลายสำหรับการพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม การย้อมสีธรรมชาติเชิงการทดลอง และการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยแรงบันดาลใจของสีทางแฟชั่นซึ่งการค้นหาสีที่ใช้นวัตกรรม มีประโยชน์ทั้งต่อการออกแบบลวดลาย และการสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ให้เหมาะสมกับผู้บริโภค และการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยนำเสนอในรูปแบบของการนำเสนอเชิงสมุดบันทึกทางแฟชั่น (Scrapbook)

พิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.  ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ : Fashion Color in My Mind
ศิลปิน : นิสิตสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 14 – 20 ธันวาคม 2560
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/chulamuseum/

You may also like...