เทศกาล Unfolding Kafka

จัดขึ้นโดยความรวมมือระหวางสถาบันเกอเธประเทศไทย เจแปนฟาวนเดชั่น สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย, สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่ โรงแรม Rose Hotel กรุงเทพฯ World Performances @Drama Chula และ 18 Monkeys Dance Theatre โดยเทศกาลศิลปะรวมสมัยนี้จัดขึ้นทุก 2 ปีเพื่อเปิดเวทีให้สําหรับการแสดงศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย โดยในปีนี้ เทศกาลจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 3-22 พฤศจิกายน 2560 ที่กรุงเทพฯ และวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่

สไตล์ที่น่าหลงใหลและบุคลิกน่าค้นหาของคาฟคาทําให้เราสามารถตีความผลงานของเขาได้หลากหลาย คาฟคา สามารถหลอมรวมโลกในจินตนาการเขากับโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือ และวิธีนี้ก็ถูกนํามาปรับใช้กับการสื่อความหมายผ่านวรรณกรรมและภาพยนตรในปัจจุบัน เทศกาลในครั้งนี้จึงจะขอเชิญชวนคนไทยมารวมกันตีความงานของคาฟคาในแบบของตัวเอง ผ่านการแสดงศิลปะแบบ abstract art และ conceptual art

เทศกาลนี้จะเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสการผสมผสานของศิลปะหลายแขนง เช่น การออกแบบทาเต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะแบบจัดวาง รูปปั้น และทัศนศิลป์ต่างๆ เพื่อสื่อความหมายเรื่องสัญชาตญาณ เพศสภาพและตัวตน ผ่านการซุกซ่อนและเปิดเผยวัตถุหรือร่างกายคนเราในการแสดง การแสดงในเทศกาลนี้ ผู้ชมจะได้เห็นการผสมผสานศิลปะหลายรูปแบบที่เชื่่อมโยงกันเพื่อสื่อความหมายใหม่ เช่น การแสดงศิลปะที่ใช้ สิ่งของกับการออกแบบท่าเต้น มุมมองและการตีความวรรณกรรม ร่างกายมนุษยทั้งด้านในและด้านนอก และดูความสอดคล้องต่อเนื่องของศิลปะแต่ละแขนง

บัตรเข้าชมเทศกาล Unfolding Kafka ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำหน่ายแล้วที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

บัตรราคา 1,600 บาท สำหรับเข้าชมเทศกาลในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน และ บัตรราคา 1,000 บาท สำหรับบัตรเข้าชมในแต่ละวัน

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบัตรเข้าชมเทศกาลได้ที่ M & M Productions and MAIIAM Contemporary Art Museum.
T : 052 081 737 ต่อ 1 (MAIIAM)
M : 081 993 9035 (M&M Production) , 081 386 6899 (MAIIAM)
E : info@maiiam.com

สำหรับรายละเอียดของเทศกาล สามารถเข้าชมได้ที่ website : www.unfoldingkafkafestival.com
หรือ https://www.facebook.com/events/1494761490559783/

 

“Unfolding Kafka” is a cooperation between the Goethe-Institut Thailand, Japan Foundation, French Embassy of France in Thaïland, MAIIAM Contemporary Art Museum, the Rose Hotel Bangkok, World Performances @Drama Chula, Embassy of Israel in Thailand and 18 Monkeys Dance theatre. Unfolding Kafka is a biennial festival, which provides a platform for outstanding artistic trends in the field of contemporary art in Thailand. For the 2nd edition in 2017, the festival will be held during November 3-22, 2017 in Bangkok and November 24-25, 2017 at MAIIAM Contemporary Art Museum in Chiang Mai.

The persistent fascination for Kafka’s style and for his mysterious characters reveals and provides us with room for interpretation. In a natural and rational way, Kafka combines obscure and surreal scenarios with the real world, a motif which today is used in a variety of literary and cinematic formats. But, we intend to challenge our Thai audience to explore other interpretations of Kafka’s works through abstract and conceptual art.

The Festival poses the question of how choreography, physical movements, installations, sculpture and visual art interact to address animalism, gender and identity, folding and unfolding material or bodies. Conceived as a multidisciplinary approach, the festival focused on the relationship between material and choreographic design, perception and literature interpretation, design of inner and outer space of the human body, interaction and participation between different medium.

Tickets available at MAIIAM Contemporary Art Museum.
Get your festival pass 1,600 THB for access 24-25 NOV or a daily pass for 1,000 THB.

For ticket purchase please contact M & M Productions and MAIIAM Contemporary Art Museum.
T : 052 081 737 ext. 1 (MAIIAM)
M : 081 993 9035 (M&M Production) , 081 386 6899 (MAIIAM)
E : info@maiiam.com

For more details about the programe : www.unfoldingkafkafestival.com
Or https://www.facebook.com/events/1494761490559783/

You may also like...