[women]:REFLECTIONS IN CHINESE DOLLS

ประเพณีและวัฒนธรรมจีนกำหนดให้มีความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีการกดขี่ การสร้างความชอบธรรม การจัดการการรับรู้ ให้เกิดมายาคติครอบงำความคิดผู้หญิงว่าตนนั้นด้อยค่าไม่อาจทัดเทียมชาย การให้คุณค่าและบทบาทเพศหญิงที่จำกัดสถานะเป็นเพียงผู้รับใช้ถูกกำหนดให้อดกลั้น และจำยอมต่อโชคชะตาที่ถูกกำหนดมา

ข้าพเจ้าในฐานะเพศหญิงเกิดและเติบโตภายใต้กรอบความคิดและค่านิยมแบบจีน ในบริบทสังคมแบบไทย ได้รับอิทธิพลทางความคิดและความเชื่อฝังหัวแบบจีน เกี่ยวกับแนวปฎิบัติข้อกำหนดและบทบาททางเพศที่สะท้อนจารีตและธรรมเนียมปฎิบัติ ความรู้สึกอึดอัด ต้องเก็บงำอารมณ์ ความรู้สึกเจ็บปวด จากความทรงจำเสมือนหนึ่งเป็น “ตุ๊กตา”ที่มีอยู่แต่ก็รู้สึกถึงสภาวะจำยอม ไร้คุณค่า จนไร้ตัวตน ด้วยคุณลักษณะของวัสดุเครื่องเคลือบที่มีความเปราะบาง แตกหักง่าย เฉกเช่น ความรู้สึกของเพศหญิง แต่ความเป็นแก้วแบบพอร์ซเลนที่มีความแกร่ง เข้มแข็ง คือสภาวะภายนอกที่แสดงออกต่อการรับรู้ของคนทั่วไปซึ่งเพศหญิงก็เป็นเช่นนั้น

ผลงานชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือประกอบด้วย ช่วงวัยเด็ก (Childhood) ช่วงวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) และช่วงวัยสูงอายุ (Old Age) สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและสถานะที่เปลี่ยนแปลงของเพศหญิงจากสถานะของเด็กหญิงสู่สถานะของหญิงสาวและแม่ จนไปสู่สถานะในการเป็นย่ายาย สะท้อนสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของเพศหญิงที่ถูกกำหนดและคาดหวังจากจารีตปฎิบัติซึ่งในทุกขณะของชีวิตก็ยังสะท้อนประสบการณ์ ที่ต้องแบกรับภาระงานภายในบ้านที่ถูกตีตราว่าเป็นภาระเพศหญิง

จิตรกรรมร่วมสมัยชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนการถูกครอบงำ การกักขังด้วยจารีตให้อยู่ภายในบ้านการให้คุณค่าและความสำคัญที่ต่างกันทางเพศ การแบ่งแยกและการกดบทบาทแสดงถึงความรู้สึกเจ็บปวด ความอดกลั้น การจำยอมต่อความไม่เท่าเทียม และการด้อยคุณค่าของตนเองในบทบาทของเพศหญิงภายใต้ระบบปิตาธิปไตยแบบค่านิยมทางวัฒนธรรมไทย-จีนผสานมุมมองของห้วงเวลาหนึ่งจากความทรงจำ ภายในสถาปัตยกรรมผสมแบบวัฒนธรรม ไทย-จีน

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : [women]: REFLECTIONS IN CHINESE DOLLS
ศิลปิน : ศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์
วันที่ : 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-3645

Exhibition : Name [women]: Reflections in Chinese Dolls
Artists: Sirikoy Chutataweesawas
Date : November, 1 – 30 2017
Venue: 1st Floor exhibition area, Chulalongkorn University Museum
Tel : 02-218-3645

You may also like...