บ้านคนใต้

นิวัฒน์ ชูทวน ศิลปินชาวนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัย จนได้รับรางวัลจากเวทีระดับประเทศมากมาย ได้รวบรวมผลงานในแนวถนัดที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชนบทบนพื้นฐานการดำรงชีวิตของชาวใต้ มาจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2552 ให้เกียรติเป็นประธานพิธี

นิทรรศการ “บ้านคนใต้” นำเสนอผลงานจิตรกรรมกว่า 40 ชิ้น ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์การดำเนินชีวิตของนิวัฒน์จากวัยเยาว์จนถึงปัจจุบันบนวิถีชนบทภาคใต้ อันกลายเป็นความรัก ความผูกพัน และการโหยหาต่อวิถีความเป็นอยู่นั้น รวมไปถึงความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อท้องฟ้า ผืนน้ำ ผืนดิน ต้นไม้ และสภาพอากาศของภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากภาคอื่นๆ แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ ที่มีความงามแฝงอยู่ในการดำรงชีวิตอย่างแนบแน่น นอกจากนี้ ผลงานยังสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งการดำรงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นอย่างลงตัว อีกทั้ง ยังสามารถสื่อความหมายให้ผู้ชมได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา อาชีพ ตลอดจนความสามัคคีและความเรียบง่ายที่อยู่คู่กับวิถีชนบทไทย ภายใต้กระแสของโลกาภิวัฒน์และโลกแห่งการบริโภคนิยม ซึ่งในที่สุดแล้ว นิวัฒน์เชื่อว่า มนุษย์ยังคงต้องการความสงบ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิต

นิทรรศการ “บ้านคนใต้” เปิดให้เข้าชม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน (ปิดวันพุธ)
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร. 02-281-5360-1
http://www.queengallery.org, https://www.facebook.com/queengallerybkk/

You may also like...