ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและผลงานประติมากรรมในโครงการประกวด ศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและผลงานประติมากรรมในโครงการประกวด ศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560งานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

งานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 แบบที่ 1 – พระพุทธรูปปางเปิดโลก / แบบที่ 2 – พระศิวะ

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ

1. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี

2. ระดับประชาชนทั่วไป อายุ 25 ปีขึ้นไป

* ส่งผลงานระหว่าง 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 *

เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี

อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Page : โครงการประกวดงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ

Facebook Page : โครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ

E-mail : petchyodmongkud@gmail.com

โทรศัพท์ 063-209-5992 / Line ID : 0632095992

“ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

. . . หลังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา

ที่ดาวดึงส์สวรรค์เสร็จแล้ว ครั้นได้เวลาเสด็จลงสู่โลกมนุษย์

พระองค์ก็เสด็จมาประทับยืนที่ฐานศีรษะบันไดที่ท้าวโกสีย์ได้เนรมิตบันไดทิพย์ 3 บันได

ไว้ในท่ามกลางเทพพรหมบริษัทซึ่งแวดล้อมเป็นบริวาร พระองค์ได้ทรงทำ

“โลกวิวรณปาฏิหารย์” เปิดโลก โดยอาการทอดพระเนตรไปในทิศต่างๆ

ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างรวมเป็น 10 ทิศ และด้วยพุทธานุภาพ ในทันใดนั้นทุกทิศทุกทาง

จะแลโล่งตลอดหมดไม่มีอันใดกีดบัง เทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์

เห็นยมโลก เห็นนรก และมนุษย์ก็มองเห็นเทวดา เห็นสัตว์นรก

แม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงสำแดงปาฏิหาริย์เปิดโลก

พร้อมกับเปล่งฉัพพรรณรังสี พระรัศมี 6 ประการเป็นมหาอัศจรรย์

** ที่มา : หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

“พระศิวะ”

. . . พระศิวะ หรือ พระอิศวร เทพผู้ทำลายและสร้างโลก

หนึ่งในตรีมูรติหรือเทพเจ้าสูงสุดสามพระองค์ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระองค์เป็นเทพที่เปี่ยมด้วยพลังอำนาจและพระมหากรุณาในหลายๆด้าน

อาทิ ทรงส่งเสริมประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรม

คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้ความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น

ทรงช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ให้ห่ยได้อย่างมหัศจรรย์

ทรงเป็นเทพที่คอยอำนวยพรประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ

เกี่ยวข้องกับการเกษตรและปศุสัตว์ พระองค์ยังทรงเป็นเทพแห่งคีตา

เทพเจ้าแห่งการดนตรี การร่ายรำ และในทางตรงข้ามกัน

อีกบทบาทหนึ่งของพระองค์ คือ มหาเทพแห่งการทำลายล้าง

You may also like...