FUTURE FASHION – ENHANCING LIFE

IKATeCUT_FutureFashion_Poster_Seminar

FUTURE FASHION – ENHANCING LIFE
งานสัมนา: เทคโนโลยีล้าสมัยในวงการแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และพื้นที่สาธารณะ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่: NOW26 (สยามสแควร์)
ภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลฉับพลันเป็นภาษาไทย
เข้าฟังฟรี (ติดต่อสารองที่นั่งก่อนเริ่มงาน)
FUTURE FASHION – ENHANCING LIFE เป็นงานกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการ “IKAT/eCUT – สิ่งทอจากการผสมผสานประเพณี เทคโนโลยี ศิลปะและการออกแบบ” ในความดูแลของสถาบันเกอเธ่แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ประจาปี 2558/2559
“สิ่งทออัจฉริยะและเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้” เป็นหัวข้อที่ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจในปัจจุบัน หัวข้อดังกล่าวก่อให้เกิดการระหว่างเชื่อมโยงแฟชั่นและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน และสร้างสรรค์แนวคิด ดีไซน์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เราสวมใส่ในชีวิตประจาวันต่างก็ถูกผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีล้าสมัยทั้งสิ้น นอกจากนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังมีบทบาทที่สาคัญอยู่เบื้องหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่นมาอย่างยาวนาน ทั้งการพัฒนาเครื่องตัดเลเซอร์ที่ทาให้การสร้างผลงานที่แปลกใหม่และมีดีไซน์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นกลายเป็นเรื่องง่าย รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติที่ช่วยให้การสร้างสรรค์ชิ้นงานล้าสมัยกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ สิ่งเหล่านี้กาลังสะท้อนให้เราเห็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อยู่ในงานดีไซน์ ทั้งในตัวชิ้นงานและในกระบวนการผลิต
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจะจัดเวิร์กชอป งานสัมนา และแฟชั่นโชว์ในหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งทออัจฉริยะและเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมุ่งสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างมืออาชีพจากหลากหลายภาคส่วนในแวดวงแฟชั่น วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลและการออกแบบผลิตภัณฑ์
งานสัมนา “เทคโนโลยีล้าสมัยในวงการแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และพื้นที่สาธารณะ” ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสร้างสรรค์ได้อย่างไม่รู้จบ ขอเชิญร่วมค้นพบเทคโนโลยีแฟชั่นชั้นสูงแห่งอนาคตกับพวกเราและร่วมฟังการบรรยายโดยผู้นาและผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ในงานสัมมนาจากสถาบันเกอเธ่ฯ ที่จะเกิดขึ้นที่ NOW26 (สยามสแควร์) ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 นี้ เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนเพื่อสารองที่นั่งก่อนเริ่มงานที่  programm@bangkok.goethe.org

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีประยุกต์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมชนบทในประเทศไทย ปัจจุบันยังดารงตาแหน่งกรรมการผู้บริหารของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย
Lisa Lang, Miriam Peixia Be และ Imanol Gomez ผู้ร่วมก่อตั้ง ElektroCouture แบรนด์ผู้นาทาง Fashiontech จากเบอร์ลิน ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นแรกของโลกที่ริเริ่มนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อันล้าสมัยมาทาให้กลายเป็นสิ่งที่สวมใส่ได้ ทั้งสามคนได้ร่วมมือกันคิดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปี่ยมนวัตกรรมมาแล้วมากมาย
กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง FabCafe (Digital Fabrication Café) กรุงเทพฯ สถานที่ที่ผู้คนสามารถมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกัน พร้อมมีเครื่องมือดิจิทัลสาหรับสร้างสรรค์งานรวบรวมเอาไว้อย่างหลากหลาย อาทิ เครื่องตัดเลเซอร์และเครื่องพิมพ์สามมิติที่จะช่วยทาให้ข้อมูลดิจิทัลกลายเป็นชิ้นงานจริง FabCafe มีเครือข่ายทั่วโลก โดยได้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2558
ดร.ปริยกร ปุสวิโร ผู้อานวยการ EDUTAINMENT & SOCIO-INTERACTION COMPUTING Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ESIC Lab เป็นกลุ่มวิจัยที่นาเทคโนโลยีมาบูรณาการเข้ากับศิลปะ ทาให้เกิดการโต้ตอบระหว่างสื่อดิจิตอลมีเดียและมนุษย์ พวกเขาได้สร้างผลงานขึ้นแล้วใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปเพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับผู้ที่กาลังชมผลงานได้ เปิดมิติใหม่แห่งงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่หลอมรวมเข้ากับงานศิลปะได้อย่างลงตัว
หัวข้อการสัมมนา
ปาฐกถา: นวัตกรรมในฐานะเครื่องกลขับเคลื่อนสังคม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Making it Glow: เปลี่ยนธุรกิจ Start-up ให้กลายเป็นบริษัทที่ประสบความสาเร็จด้าน Fashiontech Lisa Lang ผู้ก่อตั้ง ElektroCouture แบรนด์ผู้นาทาง Fashiontech ของยุโรป
สิ่งทอแห่งนวัตกรรม: เทคโนโลยีใหม่ๆ มีผลต่อการออกแบบสิ่งทอที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร Miriam Peixia Be, หัวหน้าแผนกออกแบบสิ่งทอแบรนด์ ElektroCouture
วิสัยทัศน์แห่งอนาคต: เทรนด์ของเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับเราได้และสวมใส่ได้ Imanol Gomez, ผู้เชียวชาญด้านเทคโลยีเพื่อการสร้างสรรค์แบรนด์ ElektroCouture
3D Printers and Coffee: เมื่อเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์มาบรรจบกัน กัลยา โกวิทวิสิทธิ์, ผู้ร่วมก่อตั้ง FabCafe (Digital Fabrication Café) กรุงเทพ
Touch-to-Play: When Engineering Meets Public Art ดร.ปริยกร ปุสวิโร, ผู้อานวยการ EDUTAINMENT & SOCIO-INTERACTION COMPUTING Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

You may also like...