ลายสักแบบญี่ปุ่นสู่งานเครื่องประดับ (From Japanese tattoo to jewelry)

ลายสักญี่ปุ่นเป็นศิลปะบนเรือนร่างที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งลักษณะของการสักได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและเป็นลวดลายที่ข้าพเจ้าชอบนั้น มีต้นกำเนิดมาจากนักดับเพลิงแห่งเอโด ซึ่งนักดับเพลิงเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความเสียสละและความกล้าหาญอย่างสูง การสักดังกล่าวจึงมีจุดประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นการแสดงความกล้าหาญ

จากความประทับใจในลายสักญี่ปุ่นและการแสดงออกในเรื่องของความกล้าหาญ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานเครื่องประดับของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและความเป็นชายในอุดมคติของข้าพเจ้า ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่ข้าพเจ้าให้การนับถือ ว่าเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญในอุดมคติของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก บุคคลท่านนั้น คือ บิดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงนำเสนอภาพเหตุการณ์ที่แสดงถึงเหตุการณ์ความกล้าหาญของบิดาข้าพเจ้า ผ่านสไตล์ของลายสักแบบญี่ปุ่นและนำเสนอสู่งานเครื่องประดับ

 

ศิลปิน : สรุยศ คงมี (Saruyot Khongme)

 

ชื่อผลงาน : ลายสักแบบญี่ปุ่นสู่งานเครื่องประดับ (From Japanese tattoo to jewelry)

ปีการศึกษา : 2549

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.designinnovathai.com/th/article/detail/23

ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2

ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗

โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐

อีเมล์ : contact@designinnovathai.com

เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

You may also like...