My Home by Worawit Kaewsrinoum

11651146_10207206554386798_818422517_n

นิทรรศการจิตรกรรมชุด “เฮือน” เปิด 11 กรกฏาคม 2558 19.00น. นิทรรศการแสดงตั้งแต่ 4 กรกฏาคม ถึง 30 กันยายน 2558 Bar Bali Bistro ถ.พระอาทิตย์ ท่าพระอาทิตย์ กรุงเทพ ศิลปิน : วรวิทย์ แก้วศรีนวม ( Worawit Kaewsrinoum ) ชื่อนิทรรศการ : เฮือน (My Home) แนวความคิด : ข้าพเจ้าเดินหลงทางหา… ความฝัน ข้าพเจ้าเดินหลงทางหา…ความสุข ข้าพเจ้าเดินมุ่งหา…ตัวเอง ข้าพเจ้าหยุด…ตัวเอง ข้พเจ้าหันกลับ มาใน…. “เฮือน” ข้าพเจ้าเดินเข้าตามหา…ความสุข ที่อยู่ใน… “เฮือน” ข้าพเจ้าเห็น…ความจริง อยู่ใน…”เฮือน”

Exhibition : My Home
Artist : Worawit Kaewsrinoum
Dates: 4 July-30 September 2015
Venue:  Bar Bali Bistro, Tha Pra Artit Bangkok
https://www.facebook.com/Worawit.Kaewsrinoum

You may also like...