Perspective On Friend

ศิลปินในยุคศตวรรษที่ 21 มีการแสดงออกหลากหลายแนวทาง ศิลปินผู้สร้างความงามต่างล้วนทุ่มเท แรงกายแรงใจในการสร้างผลงานของพวกเขา โดยแรงบันดาลใจมักเกิดจากความคิด อารมณ์ ความรู้สึก

ศิลปินปรารถนาที่จะสะท้อนความคิดของตนเองที่มีต่อสภาพแวดล้อมตามความสนใจและสามัญสำนึกของแต่ละคน ความพยายามสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดในประเด็นต่างๆ ทั้งต่อธรรมชาติและต่อสภาพสังคมรอบตัวนี้ มักจะมีแง่มุมงดงามที่กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน

กระบวนการสร้างงานของศิลปินเกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์ คอนเซ็ปชวล ฯลฯ เทคนิคต่างๆเหล่านี้ คือเครื่องมือหรือรูปแบบการแสดงความคิดของเหล่าศิลปินนั่นเอง

ในการแสดงศิลปกรรมครั้งนี้ของอาจารย์สุมาลี เอกชนนิยมและสุวรรณ ซื่อไพบูลย์ มีความน่าสนใจหลายอย่างคือ เป็นภาพสะท้อนความผูกพันของเพื่อนๆที่ได้ผ่านร้อนหนาวมาด้วยกัน

อาจารย์สุมาลี เอกชนนิยม ครูศิลปิน เป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับการทำงานศิลปะและการสอนมาตลอดชีวิต มีความแน่วแน่ในการทำงานศิลปะตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีมาแล้ว ประสบการณ์และความรู้ที่มี แบ่งปันโดยทำหน้าที่สอนและบริหาร ในบางวาระ ปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม ที่คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอนทั้งด้านการวิจัยศิลปะ ให้คำปรึกษาการทำศิลปนิพนธ์ ท่านยังได้แบ่งเวลาทำกิจกรรมด้านศิลปะอื่นๆอีกมากมาย

ศิลปินสุวรรณ ซื่อไพบูลย์ เพื่อนร่วมรุ่น ผู้รักการเขียนภาพแนวเหมือนจริง ผลงานภาพของเพื่อนที่จัดแสดงในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สึก ลักษณะเด่นของเพื่อนร่วมรุ่น สะท้อนให้เห็นชั้นเชิงทักษะการระบายสีน้ำ ท่านทำได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

ศิลปินทั้งสองท่านมีแนวทางทั้งด้านความคิดและเทคนิคที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ เจตนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่สม่ำเสมอ ดังผลงานที่นำเสนอในคราวนี้ คืออารมณ์บุคลิกของเพื่อนในสายตาศิลปิน นับเป็นโอกาสดีที่ผู้สนใจศิลปะ จะได้ชื่นชมผลงาน ศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิลปิน ผ่านการดูผลงาน หอศิลป์วังหน้า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอผลงานของศิลปินทั้งสองในครั้งนี้ และคาดหวังว่า ผลงานเหล่านี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป สนใจและเข้าถึงศิลปะได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. โดยศิลปินแห่งชาติ ธงชัย รักปทุม เป็นประธานในพิธี

นิทรรศการ : “ภาพของเพื่อน” (Perspective On Friend)
ศิลปิน : สุมาลี เอกชนนิยม และ สุวรรณ ซื่อไพบูลย์
วันที่ : 23 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2558
สถานที่ : หอศิลป์วังหน้า ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณสุมาลี เอกชนนิยม : 0891038720

You may also like...