Thailand Watercolors Exhibition

หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตรียมเปิดนิทรรศการจากโครงการจัดนิทรรศการ “มหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย ” (Thailand Watercolors Exhibition) เป็นการรวบรวมผลงานสีน้ำของศินปินไทยกว่า 40 ท่าน ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินมืออาชีพและชั้นครูจากหลายมหาวิทยาลัย อาทิ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยเป็นการร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายด้านศิลปะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านศิลปะร่วมสมัยของวงการสีน้ำไทย สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม บริการวิชาการแก่ชุมชนให้กับประชาชน โดยมีสาระสำคัญในการถ่ายทอด ขับเคลื่อน นำเสนอมิติของการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา ผ่านการนำเสนอด้วยเครื่องมือทางศิลปวัฒนธรรม

ทั้งนี้ได้จัดปฏิบัติการเขียนภาพสีน้ำขึ้น ณ จังหวัดนครนายก อีกพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ค้นหาแรงบันดาลใจท่ามกลางธรรมชาติ ต้นไม้ น้ำตก โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติกล่าวเปิดการปฏิบัติการและรองศาสตราจารย์ ดร.สาทิต ทิมวัฒนบันเทิง เป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติการสีน้ำ ศิลปินแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนเทคนิค มุมมอง การนำเสนอและเขียนภาพร่วมกัน ซึ่งผลงานจากการปฏิบัติการทั้งหมดจะนำมาร่วมจัดแสดงกับผลงานสีน้ำใหม่และภาคภูมิใจ ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นครูและมืออาชีพอีกหลายท่าน ณ หอนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

กำหนดการ
•13-14 มิถุนายน 2558 ศิลปินชั้นครู ร่วมปฏิบัติการสีน้ำ ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
•24 กรกฎาคม 2558 เปิดนิทรรศการ มหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ หอนิทรรศการ g23 มศว ประสานมิตร
เป็นการรวมผลงานสีน้ำใหม่และภาคภูมิใจ ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นครูและ
มืออาชีพ กว่า 40 คนและผลงานจากวันปฏิบัติการสีน้ำ ณ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-261-2096
จีรวัฒน์ วิทยากรณ์ 087-5902720
ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ รอง ผอ. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 080-676-7337
https://www.facebook.com/ArtGalleryg23

You may also like...