คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Master of Architecture Program in Interior Architecture สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ความรู้ที่สะสม สู่สถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์


ในขณะที่แนวคิดและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมีการพัฒนาอยู่เสมอ แต่นักออกแบบส่วนหนึ่งอาจไม่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานออกแบบที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมภายใน และองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย งานสร้างสรรค์เหล่านี้มักถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า และทำวิจัย อันจะส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์งานออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นสำคัญ โดยแยกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆที่ครอบคลุมขอบข่ายงานออกแบบที่หลากหลายตามความสนใจของผู้ศึกษาและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในกระบวนทัศน์หลักต่างๆ เช่น แนวคิดการรออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกสภาพความสามารถ (คนพิการ คนสูงวัย เป็นต้น) แนวคิดการออกแบบอาคารที่ยั่งยืน แนวคิดการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม
นอกจากนี้แล้ว หลักสูตรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความแม่นยำในวิธีการทำวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งให้นักศึกษาสามารถนำวิธีการต่างๆ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับบริบทไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันยังมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัยที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสังคมไทย และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)                  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)

ชื่อย่อ  (ไทย)                  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)             Master of Architecture (Interior Architecture)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)              M.Arch. (Interior Architecture)

จำนวนหน่วยกิต

36 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนตำราและเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) สถาปนิกภายในเฉพาะทาง

2) นักวิจัย

3) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน

4) นักวิชาการในบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

การออกแบบภายใน หรือสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง จากมหาวิทยาลัยที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาปนิกรับรอง หรือ

2) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาปนิกรับรอง หรือ

3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาที่กล่าวมาในข้อ 1. จากมหาวิทยาลัยอื่น

หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการและสภาสถาปนิกรับรอง

4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้

จะต้องผ่านการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมทางวิชาชีพที่ทางหลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้

ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Mail Address: Rama 4 Road, Klong-Toey Bangkok 10110, Thailand
Phone: +66 2249 5132-6 (Direct Line), +66 2350 3500 ext. 1582-1585
Fax: +66 2350 3656-7

 

You may also like...