เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์กับสมาคมฝรั่งเศส

เรียนตามจังหวะเวลาของคุณ เมื่อคุณต้องการ ณ สถานที่ที่คุณสะดวก กับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของเรา!

ใคร?
– ทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานจน ถึงระดับสูง (A1, A2 และ B1 ตามกรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป)
– ระดับพื้นฐานเริ่มเดือนตุลาคม ส่วนระดับอื่นจะเปิดในไม่ช้า
อะไร?
– หลักสูตร 10 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียน 3 สัปดาห์
– แต่ละหลักสูตรประกอบด้วย 8 ชั่วโมง 30 นาที เรียนส่วนตัวโดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำในแต่ละช่วง และ 1 ชั่วโมง 30 นาที ฝึกฟัง-พูดและ ติวกับอาจารย์ผ่านทาง skype หรือ ที่สมาคมฝรั่งเศส
– ฝึกภาษาผ่านสื่อมัลติมีเดีย, ฝึกหัดการเขียน การฟังและการพูด, แก้ไขการออกเสียง… (หนังสือเรียน Mobile และ Edito)
ประโยชน์ :
– เรียนจบระดับได้รวดเร็วกว่า (ยก ตัวอย่างเช่น เรียนผ่านระดับ A1 ด้วยเวลาเพียง 60 ชั่วโมง!)
– เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดี สำหรับการสอบ Delf
– ได้รับประโยชน์จากการติวตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

สมัครเรียนแพคเกจระดับ A1 จำนวน 60 ชั่วโมง รับฟรีค่าสมัครสอบ DELF ระดับ A1!

รายละเอียด :
ราคา: 9,000 บาท (ฟรีค่าสมัครใช้ ห้องสมุดวัฒนธรรม 1 ปี และรับ สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามสิทธิ์ในบัตร นักเรียนสมาคมฝรั่งเศส)
ถ้าสมัครเรียนก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2014 ราคา 8,400 บาท!
ติดต่อสอบถามโทร : 02-670-42 00 –
อีเมล : info.bangkok@afthailande.org
สมัครเรียนล่วงหน้าได้ที่นี่!

Learn French online with Alliance Française!
Learn at your own pace, when you want, where you want, with our expertise!

Who?
– All levels from beginner to advanced (A1, A2 and B1 levels of the Common European Framework of Reference for Languages)
– Beginner level starts in October / Other levels coming soon
What?
– Modules of 10 hours (within 3 weeks)
– Each module contains 8h30 independently with personalized tutoring and 1h30 with a teacher, by skype or at Alliance Française, to train oral skills
– Various interactive multimedia activities, written and oral exercises, phonetic corrections… (Mobile and Edito textbooks)
Benefits:
– Learn much faster (for example, get the level A1 in only 60 hours!)
– Be well prepared for the Delf examination
– Benefit from an expert tutoring tailored to your needs

Register for the A1 pack of 60 hours and get a free registration for DELF A1 examination!

Information:
Price: 9 000 B (including 1 year free registration to online media library Culturetheque as well as other benefits of the Alliance Française student card)
8 400 B for registrations before October 30, 2014!
Contact: 02 670 42 00 – info.bangkok@afthailande.org

PRE-REGISTER ONLINE BY CLICKING ON THIS LINK!

Apprenez le français en ligne avec l’Alliance française !
Apprenez à votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez, avec notre expertise !

Qui ?
– Pour tous les niveaux : de débutant à avancé (niveaux A1, A2 et B1 du Cadre européen commun de références pour les langues)
– Niveau débutant à partir du 1er octobre / Autres niveaux bientôt en ligne
Quoi ?
– Des modules de 10 heures (en 3 semaines)
8h30 en autonomie avec un tutorat personnalisé
1h30 avec un professeur pour s’exercer oralement (par skype ou en présentiel à l’Alliance française)
– De nombreuses activités multimédia interactives variées, des exercices écrits et oraux, des corrections phonétiques… (méthodes Mobile et Edito)
Avantages :
– Apprenez plus rapidement ! (niveau A1 en seulement 60 heures !)
– Préparez-vous pour le DELF !
– Profitez de notre expertise en tutoriat personnalisé !

Inscrivez-vous au pack A1 de 60 heures et bénéficiez d’une inscription gratuite à l’examen du DELF A1 !

Informations :
Tarif : 9 000 bahts (comprenant 1 an d’inscription à la médiathèque numérique Culturethèque ainsi que tous les autres avantages proposés avec la carte étudiant de l’Alliance française)
Tarif promotionnel : 8 400 B pour toute inscription avant le 30 octobre 2014 !
Contact : 02 670 42 00 – info.bangkok@afthailande.org

PRÉINSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT SUR CE LIEN !

You may also like...