งานปักศิลปาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  กำหนดจัด “นิทรรศการงานปักศิลปาชีพ” ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา  5  ธันวาคม  2555  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555 และ    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5  รอบ  28  กรกฎาคม  2555

ภาพประกอบจาก :“นิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๐”

นิทรรศการ : นิทรรศการงานปักศิลปาชีพ
จัดโดย : มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ : 2 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชั้น 1 – 5
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-281-5360-1

 

You may also like...