ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการประกวดอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๕๕

ด้วย คณะกรรมการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๕๕ กาหนดจัดการประกวดอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้อาหารบรรจุกล่องที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสาหรับผู้ประสบภัย และเมนูอาหารซึ่งทำจากโปรตีนเกษตรสาหรับครัวเคลื่อนที่นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การประกวดอาหารฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจัดงานฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ เชฟ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดอาหารฯ โดยมีรายละเอียดแนบ

ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ. ๑๐๔๓ ปทฝ. เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๓ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง และ นางสาววันทนีย์ คงทัด โทรศัพท์ : ๐-๒๙๔๒-๘๖๒๙-๓๕ ต่อ ๒๒๓  โทรสาร : ๐-๒๕๖๑-๑๙๗๐ หรือ ๐-๒๙๔๐-๖๔๕๕

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :   http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/th/about-fic-team/755-kaste-31-07-2012.html

You may also like...