วันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อว่า“วันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต:สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สู่นักกีฬาในตัวเรา”ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมในวันนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สองประการคือ นอกจากจะมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานไนกี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสู่สังคมอีกด้วย

ในวันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตนั้น มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยและไนกี้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็น คือ การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ การมีน้ำใจนักกีฬา การติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือกัน ความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่น และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม ให้กับเด็กๆกลุ่มเป้าหมายของเราคือ เยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายในสถานพินิจ ผ่านกิจกรรมการกีฬาที่สร้างสรรค์หลากหลายในวันงาน ยกตัวอย่างเช่น เกมChinese Checkers ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นนอกจากจะได้ฝึกทักษะการส่งต่อลูกบอลแล้ว ยังฝึกทักษะชีวิตในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนในกลุ่มที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน หรือ เกมStar Basketball อันเป็นเกมที่เน้นการฝึกเทคนิคในการส่งลูกบาสเก็ตบอลสามแบบ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องของการให้ความสนใจและเอาใจใส่กับเพื่อนผู้เล่นคนอื่นๆที่ถูกทำให้แปลกแยกออกไปจากกลุ่มก่อนจบกิจกรรม เจ้าหน้าที่ของไนกี้ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกระบวนการ R-C-A อันเป็นวิธีการเรียนรู้สำคัญของ ไร้ท ทู เพลย์คือการใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่า การสะท้อน เชื่อมโยง และปรับใช้ โดยเจ้าหน้าที่ไนกี้เป็นผู้ถามคำถามเพื่อให้น้องๆเยาวชนถ่ายทอดความรู้สึก สะท้อนประสบการณ์กับความรู้ที่พึ่งได้รับมาจากกิจกรรมการเข้าฐาน และการปรับใช้ความรู้และทักษะในทางที่สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตเมื่อเยาวชนเหล่านี้ถูกปล่อยตัวกลับออกไปสู่สังคม กิจกรรมกระบวนการสนทนาR-C-Aมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสอันดีที่จะให้เจ้าหน้าที่ไนกี้และเยาวชนในสถานพินิจได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่พวกเขาได้รับและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ตระหนักว่าทักษะชีวิต เป็นรากฐานสำคัญสำหรับเยาวชนในการที่พวกเขาจะสามารถก้าวข้ามความยากลำบากและความท้าทายของชีวิต รวมทั้งสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมวันเล่นไนกี้ เป็นประสบการณ์ที่สำคัญซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการได้ เพราะว่า กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่เยาวชนได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย เล่นกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ไนกี้ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกจากภาคธุรกิจเอกชน ดังนั้น พี่ๆเจ้าหน้าที่ไนกี้จึงเป็นต้นแบบสำหรับพวกเขาสำหรับแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมให้กับบริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จํากัดนั้น เป็นวิธีแสดงออกที่สำคัญอีกทางหนึ่งในการแสดงความขอบคุณการสนับสนุนที่ทางไนกี้มอบให้กับทางมูลนิธิ โดยเราต้องการที่จะสร้างความแตกต่าง โดยการให้เจ้าหน้าที่ไนกี้ผู้เป็นหุ้นส่วนสำคัญของเราได้เข้ามามีส่วนร่วม และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมในครั้งนี้ กิจกรรมวันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตยังเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของบริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) ที่จะเข้าใจงานและกิจกรรมของมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยมากขึ้น ในเรื่องของการใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย

เกี่ยวกับ ไนกี้
บริษัท ไนกี้ จํากัดเป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน และยังเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับโลกในด้านรองเท้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ เครื่องประดับและบริการในแวดวงกีฬา โดยบริษัท ไนกี้ จํากัดมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่พอร์ทแลนด์ เมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท ไนกี้ จํากัด เป็นผู้จัดจำหน่ายรองเท้า เสื้อผ้ากีฬารายใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นบริษัทสำคัญในการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา โดยในปี พ.ศ. 2555บริษัท ไนกี้มีพนักงานอยู่ทั่วโลกกว่า 44,000 คน และมีมูลค่าทางการตลาดถึง 10.7 พันล้าน ส่งผลให้บริษัท ไนกี้ จำกัด เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าทางการตลาดสูงสุดในธุรกิจการกีฬา ทั้งนี้ บริษัท ไนกี้มีความเชื่อมั่นในพลังศักยภาพของมนุษย์ที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ นวัตกรรม และแรงบันดาลใจได้

เกี่ยวกับ ไร้ท์ ทู เพลย์
มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านการกีฬาและการเล่น มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 โดยให้การช่วยเหลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาทักษะชีวิต มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
อนามิการ์ ตั้งสกุลนุรักษ์
เบอร์โทร : 0-2740-3520 ต่อ 117
เว็บไซต์ : www.righttoplay.or.th
อีเมล : atangsakulnurak@righttoplay.com

You may also like...