PEERAWAYT KRASAESOM

ข้าพเจ้าเติบโตจากวิถีชีวิตชนบทก่อนที่จะย้ายเข้าสู่ความเจริญในสังคมเมืองตามปัจจัยสังคม โดยในช่วงวัยเยาว์มักมีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้แบบวิถีชาวชนบท อาทิ การหาอาหารป่า, เลี้ยงปศุสัตว์, เกษตรกรรม หรือแม้แต่การละเล่นผ่านวัสดุท้องถิ่น

ซึ่งในทุกๆกิจกรรมข้าพเจ้าได้สัมผัสต่อรูป รส กลิ่น สี รูปลักษณ์ของ สัตว์ พืช หิน ดิน ซากสิ่งมีชีวิต จึงเกิดคำถามที่มาที่ไปต่อสิ่งที่พบเห็น สู่การเรียนรู้เพื่อหาคำตอบด้วยการสำรวจ งัด แงะ ตัด ผ่า เพื่อสำรวจสิ่งภายใน ซึ่งในการค้นพบแต่ละครั้งนำความรู้สึกน่าทึ่งอัศจรรย์ต่อรูปลักษณ์ที่ปรากฏนอกเหนือจากสายตาปกติ และกลายเป็นแนวคิดหลักของการทำงานโดยการอ้างอิงจากรูปร่างรูปทรงธรรมชาติ

ระหว่างศึกษาและหลังจบการศึกษาปริญญาตรี ข้าพเจ้าเริ่มงานสร้างสรรค์ภายใต้ชื่อ Nebula Sunset เป็นรูปแบบงานทดลองไม่จำกัดสำหรับการต่อยอดพัฒนาผลงานในอนาคต จนเป็นที่สนใจในวงการศิลปะเชิงพาณิชย์ ประเภทกราฟิกและภาพประกอบ ภายหลังเข้าสู่งานประจำบริษัทประมาณ 7 ปี ด้านกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์, ฝ่ายศิลป์โทรทัศน์ และครีเอทีฟ ซึ่งเป็นสั่งสมการทำงานประยุกต์ศิลป์เพื่อการต่อยอดต่องานทัศนศิลป์ จากนั้นได้เข้ามาศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทัศนศิลป์ เพื่อต้องการเพิ่มทักษะและแนวคิดการทำงานศิลปะบริสุทธิ์มากขึ้น

พื้นฐานข้าพเจ้ามีความสนใจต่อรูปลักษณ์เรื่องราวใหม่ที่ให้ความรู้สึก, ความคิด, อารมณ์ที่ปะทะสู่การคลี่คลายความหมายไปจากเดิม ดังนั้นการค้นพบวัตถุ, คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่ หรือสื่อ ย่อมส่งอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการมีตัวตนของข้าพเจ้า หล่อหลอมเกิดทัศนคติตัวตนสู่การแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งการมีตัวตนสิ่งหนึ่งด้านกายภาพและจิตภาพนั้น ย่อมเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบริบทสิ่งแวดล้อมนั้นๆ เช่นเดียวกับในทุกสิ่งมีชีวิต ย่อมมีการเรียนรู้เพื่อปรับตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลง เป็นวิวัฒนาการสู่การมีชีวิตเพื่อดำเนินต่อไป โดยการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้อ้างอิงรูปร่างรูปทรงธรรมชาติและสร้างเนื้อหาภาพให้บิด, เพื้ยน, ตัดทอน, มีทิศทาง เพื่อเปิดการสร้างความหมายใหม่ วิเคราะห์ที่มาที่ไปของการมีตัวตนของสิ่งนั้นๆ

ประวัติการแสดงงาน
นิทรรศการเดี่ยว
2555 นิทรรศการเดี่ยว “Back to Primitive” Whitespace Gallery กรุงเทพฯ
2548 นิทรรศการเดี่ยว “Pheno-me–non” The Oddysse Mode Visual Loft, กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม
2556 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพครั้งที่ 2 ณ หอศิลปะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ
2556 นิทรรศการวิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หอศิลป์จามจุรี, กรุงเทพฯ
2556 นิทรรศการ “Origin-Originality : A New Wave of Thai” Arts Forty7 Gallery อังกฤษ
2556 นิทรรศการ “Maduzi Hotel Art Fair” Maduzi Hotel กรุงเทพฯ
2555 นิทรรศการ “TAEJAI 01the Elephant” ณ The Sync, กรุงเทพฯ
2554 นิทรรศการศิลปกรรม “ล่องน่าน” ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน
2552 นิทรรศการ “Experimental Video Art 6”,Thai– European Friendship 2009 กรุงเทพฯ

เผยแพร่ผลงาน
2013 The 22 Magazine, New York, USA
2012 Way Magazine,Undo Magazine, Viewplus Magazine, BKK, TH
2008 Wallpaper Magazine, Hamberger Magazine, BKK, TH
2006 Sarn Grantoon Magazine, BKK, TH
2005 You are here magazine, BKK, TH

สัมภาษณ์
2013 Thai Smile Magazine, London, United Kingdom
2012 Go Play Magazine, BKK, TH
2008 Wallpaper Magazine, BKK, TH
2007 Designtaxi.com,UK / Error, Display Magazine, Fat Degree-Fat Radio BKK, TH
2005 Play On Magazine, BKK, TH

พีรเวทย์ กระแสโสม
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 67 ซ.พระศุลี ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02 629 4086 มือถือ : 089 2227570
อีเมล์ : peerawayt@gmail.com
Website : www.peerawayt.com

You may also like...