พุทธศิลป์ในจินตนาการ ครั้งที่ ๒

ความสำเร็จของงาน “พุทธศิลป์ในจินตนาการ” เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งงานครั้งนั้นถือว่าเป็นการเปิดตัวห้องแสดงนิทรรศการศิลปะครั้งแรก ของ โอ.พี. การ์เด้น อย่างเป็นทางการ และได้รับการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบ งานศิลปะ นักสะสม ศิลปิน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกว่า ๒๐๐ ท่าน สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้จัดงานเป็นอย่างมาก


ศูนย์การค้า โอ. พี. การ์เด้น  จึงมีความคิดที่จะจัดงานพุทธศิลป์ฯ ขึ้นอีกครั้ง  โดยได้ร่วมกับศิลปินกว่า ๒๐  ท่าน สร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ฯ ขึ้น  เพื่อสานต่อความสำเร็จในครั้งก่อน และเพื่อเฉลิมฉลองในวาระสำคัญ พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นิทรรศการ “พุทธศิลป์ในจินตนาการ” ครั้งที่ ๒ นี้ จึงได้รวบรวมผลงานเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมาจัดแสดง  เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีของพระอริยสงฆ์เหล่านั้น

นิทรรศการพุทธศิลป์ในจินตนาการครั้งที่ ๒ ได้รวบรวมผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม  ทั้งในเนื้อหาที่สื่อถึงพระอริยสงฆ์ สะท้อนออกมาในรูปแบบงานศิลป์ที่งดงาม สร้างสรรค์โดยศิลปินชั้นนำ อาทิเช่น อาจารย์ปัญญา  เพ็ชรชู   อาจารย์วรวิทย์  ศุภจรรยา , คุณเริงศักดิ์  บุณยวาณิชย์กุล , อาจารย์วัชระ  ประยูรคำ อาจารย์เนติกร  ชินโย , คุณธณาเศรษฐ์  ศิรอภิวัลย์ , คุณดุษฎี   รักษ์มณี , คุณธานี ชินชูศักดิ์ คุณชัชวาล  รอดคลองตัน และ อาจารย์แดง  บัวแสน เป็นต้น

งานนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้อง Event hall ชั้น ๒ (ห้องสาละลังกา)  ศูนย์การค้า โอ. พี. การ์เด้น  ซอยเจริญกรุง ๓๖  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต (ประธานในพิธีธรรม)  โดยมี คุณพงษ์ชัย  จินดาสุข ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และคุณปณต  สิริวัฒนภักดี เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ  เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปะให้กับเยาวชน ศูนย์ได้ร่วมมือกับศิลปิน จัดกิจกรรม Workshop เพิ่มทักษะความรู้ทางศิลปะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  จะจัดกิจกรรมใน วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ -๑๗.๐๐ น. ในหัวข้อ : การพัฒนาทักษะความรู้ทางศิลปะการวาดภาพ DRAWING / ดินสอสีไม้ / สีน้ำ / การปั้นดิน ณ ห้อง Event hall ชั้น ๒ (ห้องสาละลังกา) ศูนย์การค้า โอ. พี. การ์เด้น ซอยเจริญกรุง ๓๖

ศิลปินผู้ร่วมแสดงงาน รวม ๒๓ ท่าน
อาจารย์ปัญญา  เพ็ชรชู     Panya Petchchu
อาจารย์วรวิทย์  ศุภจรรยา   Worawit  Supajanya
คุณประสงค์ ลือเมือง   Prasong  Luemuang
คุณเริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล  Rearngsak Boonyavanishkul
อาจารย์วัชระ  ประยูรคำ   Watchara  Prayoonkum
คุณวัชระ   กล้าค้าขาย   Watchara  Klakakay
อาจารย์เนติกร  ชินโย    Natikorn Chinyo
คุณยุทธนา   พงศ์ผาสุก   Yuttana  Phongphasuk
คุณชิงชัย อุดมเจริญกิจ   Chingchai  Udomcharoenkij
คุณสมยศ คำแสง    Somyos   Kumsang
คุณธณาเศรษฐ์  ศิรอภิวัลย์   Tanasade Silaaphiwon
คุณทรงเดช   ทิพย์ทอง    Songdej   Thipthong
คุณพรชัย ใจมา    Pornchai Jaima
คุณดุษฎี    รักษ์มณี   Dusadee Rakmanee(Naidee Changmoh)
คุณธานี   ชินชูศักดิ์   JitdraThanee (Mr.Thanee Chinchusak)
คุณเอกสิทธิ์  จิรัตติกานนท์   Ekasit Jirattikanon
คุณชัชวาล   รอดคลองตัน   Chatchawan  Rodklongtan
คุณอานันท์  ราชวังอินทร์    Arnan Rajchawang-In
คุณกฤษณะ   ชวนคุณากร    Krisana  Chavanakunakorn
คุณวาสนา   สีสัง     Wasana  Srisang
คุณศุภโชค เกิดศรี    Supachok  Kurdsri
อาจารย์แดง   บัวแสน   Daeng  Buasan
คุณวิษณุพงศ์   หนูนันท์    Widsanupong  Noonan

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการ
โทร :        ๐๒-๒๖๖-๐๑๘๖ ถึง ๙๕ หรือ ๐๒-๒๓๕-๑๘๘๙ หรือ ๐๒-๒๓๕-๘๘๖๕
แฟกซ์ :     ๐๒-๒๓๕-๘๘๖๖
อีเมล :      o.p.mkt@hotmail.com หรือ  hathairat.c@tcclr.co.th
Facebook : www.o.p.facebook.com/opgardens

You may also like...