งานสัมนาเชิงวิชาการ สะบัด รัด ฟัด เหวี่ยง

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานสัมนาเชิงวิชาการ ภายใต้ชื่อ“สะบัด รัด ฟัด เหวี่ยง : การศึกษาบทบาทของสื่อศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในบริบทของสังคมร่วมสมัยของไทย” พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลงานจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จระเข้ฟาดหาง: ศิลปะขยับได้” (Robot ArtWorkshop)

โดยการสัมมนาจะแบ่งเนื้อหาการสัมมนา เป็นสามหัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อที่ 1 สื่อและความหมาย

กล่าวถึงความหมายและนัยยะของคำว่า mixed-mediaart, new media, media art, multimedia,inter-media, interdisciplinary art, trans-media หรือ cross media รวมถึงความสัมพันธ์ของสื่อเหล่านี้กับเทคโนโลยี บทบาทหรืออิทธิพลที่มีต่อสังคมร่วมสมัยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

วิทยากร: อาจารย์ ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี, อาจารย์ ดร.จิรเดชเสตะพันธุ

 

หัวข้อที่ 2 สื่อและสถาบัน

กล่าวถึงองค์กรทางการศึกษาของรัฐบาลและเอกชนรวมทั้งองค์กรทางวัฒนธรรมที่ไม่หวังผลกำไรในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงวิธีการจัดการกับความก้าวหน้าและองค์ความรู้ใหม่ของสื่อศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งกล่าวถึงวิธีการเรียนการสอนขององค์กรเหล่านี้ซึ่งเอื้อให้บัณฑิตหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้จากองค์กร สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางสังคมสมัยใหม่ได้

วิทยากร: รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยงแก้วนาพันธ์, คุณกฤติยา กาวีวงศ์

 

หัวข้อที่ 3 สื่อและการสร้างสรรค์

กล่าวถึงวิธีการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ของบุคคลกลุ่มบุคคล และองค์กรธุรกิจ (สื่อที่จะกล่าวถึงในการสัมมนาได้แก่ photographyart, performance art, video art, film, interactive art และ artand design) การเลือกใช้สื่อที่สามารถตอบโจทย์ตัวเอง สังคม และ/หรือ โลกธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงมุมมองพัฒนาการของสื่อ ที่วิทยากรใช้ในอนาคตอย่างไร

วิทยากร: คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ, รองศาสตราจารย์กมลเผ่าสวัสดิ์, คุณจุมพล อภิสุข, คุณสันติ ลอรัชวี, คุณอนุชาคำแช่มและ คุณณรงค์ศักดิ์ บุณยานันต์ (จากบริษัท ดิอายส์ จำกัด)

วันที่ : 4 – 5 สิงหาคม 2555 เวลา 10:00 – 18:00 น.

สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (มีเอกสารประกอบการสัมมนาและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา)

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ : คุณจุรารัตน์ คนทน  02 221 0820

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร :  089 915 9150 และ 086 894 8154

Email : mixed.media.seminar2012@gmail.com

https://www.facebook.com/mmseminar

You may also like...