เยือนถิ่นโบราณสถาน

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการศิลปะชุด “เยือนถิ่นโบราณสถาน” ผลงานของ ศิลปินกลุ่มทาง_ยาว ผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์จากประสบการณ์การเดินทางเยี่ยมชม โบราณสถานต่างๆของกลุ่มศิลปิน

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่บ่งบอกถึงอารยธรรมเมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุ อีกทั้งยังบอกเล่าถึงฝีมืออันปราณีตวิจิตรบรรจงของช่างโบราณที่จัดเรียงวางอิฐทุกก้อนอย่างมีระเบียบแบบแผนแม้ในวันนี้จะเหลือเพียงร่องรอยซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมต่างๆแต่ความงามอันทรงคุณค่าเหล่านี้ยังคงเป็นหลักฐานยืนยันให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์ว่าชาชาติไทยของเราเป็นผู้ที่มีความเจริญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานใน วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ

รายได้จากการจำหน่ายภาพบางส่วนสมทบทุน ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนยากจนเขตกรุงเทพมหานคร 
นิทรรศการ : “เยือนถิ่นโบราณสถาน”
ศิลปิน : ศิลปินกลุ่มทาง_ยาว
วันที่ : 8-31 ตุลาคม 2556
สถานที่ : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-653-9000 ต่อ 5020-1

You may also like...