Sound reflection of urban life

ผลงานชุด “Sound reflection of urban life” เป็นการนำเสนอมุมมองของตัวข้าพเจ้าเองผ่านออกมาเป็นผลงานศิลปะในเชิงนามธรรม (Abstracts) เนื่องจากข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในเมือง นานวันสิ่งเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นความคุ้นชิน

กับการใช้ชีวิตกับตึกรามบ้านช่องที่แออัดมีความผันแปรและผกผันอยู่ตลอดเวลา กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ไหลบ่าผ่านตัวของข้าพเจ้า จนบางคราวไม่อาจระบุได้เลยว่าจุดเริ่มต้นแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่ใด หรือเริ่มจากอะไร การเติบโตและการใช้ชีวิตท่ามกลางความผกผันอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ก่อให้เกิดคำถามต่อวิถีของคนเมืองเฉกเช่นข้าพเจ้าที่เป็นอยู่

การยอมรับในปฎิกิริยาของความกระอักกระอ่วน ของข้าพเจ้ากับเมืองได้สื่อสารกับข้าพเจ้าในรูปแบบความเป็นนามธรรม ที่สะท้อนถึงขอบเขตของสีที่ยอมให้เข้าหากัน และยังประนีประนอมในการให้จังหวะที่สวมกันของรูปทรง เสมือนแผนที่ในใจของข้าพเจ้า นำไปสู่การเข้าใจชีวิต โดยธรรมชาติ กับเมือง

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. โดย คุณประพัฒน์ จิรสิริธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ

นิทรรศการ : “Sound reflection of urban life”
ศิลปิน : ฉันทวุฒิ สุวรรณหงษ์
วันที่ : 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-218-3709, 081-014-8101

 

You may also like...