อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 5/2556

“มูลนิธิอมตะ” จัดใหญ่ “ อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 5/2556 ” เชิญชวนศิลปินไทยร่วมส่งผลงานศิลปกรรมเข้าประกวด เปิดเวทีต้อนรับผลงานจากศิลปินไทยหัวคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ สุวรรณภูมิ ” สำหรับผลงานศิลปกรรม 2 ประเภท

ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม จำกัดขนาดด้านกว้างหรือด้านยาวไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบ และ ประเภทประติมากรรมต้นแบบ ขนาดไม่เกิน 70x70x70 เซนติเมตร รวมฐานของประติมากรรม

ทั้งนี้ ในสาขาจิตรกรรมจะได้รับเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล เงิน ทอง นาค ตามลำดับ โดย รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้เงินรางวัล 300,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท

รางวัลที่ 3 ศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1/2547
ชื่อผลงาน : ” ผ้าเหลือง”
ศิลปิน : อนุพงศ์ จันทร
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด : 150×180 cm.
ข้าพเจ้าต้องการแสดงภาพลักษณ์ของเปรตที่แฝงอยู่กับผู้คนในสังคมปัจุบัน ที่มีแนวความคิดจากคติธรรมของไทย โดยนำความเชื่อเรื่องเปรตภูมิ ซึ่งเป็นกุศโลบายใช้เตือนสติให้มนุษย์มีความเกรงกลัวต่อผลแห่งกรรม และสร้างสำนึกให้อยู่บนรากฐานของศีลธรรม มาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ เพื่อถายทอดความคิดอารมณ์และความรู้สึก ตามทัศนคติส่วนตนออกมาเป็นผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย

ส่วนสาขาประติมากรรมต้นแบบแบ่งเป็นรางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาประติมากรรมต้นแบบจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่างๆในการทำงานสร้างสรรค์จริง อาทิ วัสดุ กลวิธี ฯลฯ ต่อคณะกรรมการตัดสินเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศโดยต้องเป็นผลงานที่สามารถสร้างได้จริงและติดตั้งได้จริงในสถานที่ที่กำหนด ณ อมตะคาสเซิ่ล ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

รางวัลที่ 2 ลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1/2547
ชื่อผลงาน : ” ดอกไม้แห่งกาลเวลา”
ศิลปิน : ณภัทร ธรรมนิยา
เทคนิค : เชื่อมโลหะ+ไฟเบอร์กลาส
ขนาด : 200 x 200 x 200 cm.
การสะสมคุณค่า ภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บัดนี้ได้เริ่มผลิเผยให้เห็นถึงความมีอารยธรรมของผู้คน ผ่านการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยแสดงออกมาเป็นงานประติมากรรมสามมิติ

 

ศิลปินที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 ณ อมตะคาสเซิ่ล ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 088-9813809

อีเมล์ : amataart@gmail.com

เว็บไซต์ :www.amatafoundation.org www.facebook.com/Amata.Foundation

ไม่แน่ว่า ศิลปินอมตะ อาร์ต อวอร์ด ปีที่ 5 อาจเป็นคุณ !

You may also like...