Politics of ME

เป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยซึ่งนำเสนอมุมมองส่วนบุคคลที่สะท้อนการมองโลก การมองสังคมและการมองตนโดยผ่านสายตาของศิลปินรุ่นใหม่17 คนที่ให้ความสนใจกับประเด็นรอบตัว โดยถือ “ตนเอง” เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นั้นหรือการมองหรือสะท้อนตนเองในความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งนั้น


เมื่อความคิดทางการเมืองคือข้อกำหนดโครงสร้างของการดำเนินชีวิตส่วนหนึ่ง นิทรรศการ Politics of Me นำเสนอความคิดและการแสดงออกทางศิลปะในมุมมองของคนรุ่นใหม่ในแง่ความหมายของการดำเนินชีวิตซึ่งเลี้ยงตัวอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความคิดในอุดมคติและความเป็นจริง รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลย่อยที่แฝงอยู่ในเศรษฐกิจทุนนิยมและสื่อวัฒนธรรมระดับสากลที่มีส่วนในการหลอมรวมความคิด และการดำรงชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ดิ้นรนค้นหาเสียงอิสระท่ามกลางความยุ่งเหยิงของโลกข้อมูลข่าวสาร วิถีทางความคิดและการดำเนินชีวิตลักษณะนี้คือการแพร่ขยายความเป็นอัตบุคคลที่กระจายออกจาก ศูนย์กลางและหันเหจากเอกลักษณ์ที่เป็นแบบเดียวกัน ในขณะเดียวกันวิถีความเป็นปัจเจกเหล่านี้ประกอบเป็นกลุ่มก้อนทางความคิดอันหลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคนร่วมสมัยในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

ผ่านผลงานศิลปิน Politics of ME นำเสนอประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การตั้งคำถามซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อทำความ เข้าใจกับประเด็นร่วมสมัย การมองหาสภาวะสมดุลระหว่างเหตุผลและความรู้สึกที่ขัดแย้งในตัวตน การคัดลอกความคิดหรือตัดแปะภาพลักษณ์อันหลากหลายเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ให้กับคำว่า “ต้นฉบับ” การดำเนินชีวิตด้วยจิตวิญญาณอิสระในแบบ DIY ที่เน้นให้เห็นถึงการละวางระบบพึ่งพาแบบอุปถัมภ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือขยายมุมมองเพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่มีต่อโลก และท้ายสุดคือการจินตนาการความหมายของ “ชีวิตที่ดี” เพื่อมองหามโนทัศน์ของความเป็นไปได้ที่เป็นทั้งคุณภาพชีวิตทางกายภาพ หรือคุณค่าชีวิตทางจินตภาพท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน

 

นอกเหนือจากผลงานศิลปะ นิทรรศการ Politics of ME ยังเป็นความร่วมมือกับนักทำหนังสือ ศิลปิน และผู้กำกับภาพยนตร์ ในการนำเสนอมุมมองที่ดึงความคิดเกี่ยวกับนิทรรศการ แตกเนื้อหาออกในรูปแบบของสูจิบัตร กิจกรรมทางศิลปะ และภาพยนตร์สั้นที่เผยแพร่เฉพาะในสื่อโซเชียลเน็ทเวิรค์ โดยทุกช่องทางการนำเสนอ มีจุดประสงค์ในการสะท้อนเรื่องราวทางสังคมของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมองหาตัวตนท่ามกลางความ ซับซ้อนของโครงสร้างสังคม และต่อรองกับอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่อยู่แวดล้อมตัว และท้ายสุดอาจเป็น การแสดงให้เห็นถึงคลื่นความเคลื่อนไหวในปัจจุบันที่หมุนเวียนเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ และแสดงให้เห็นถึงเป็นมิติของความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.bacc.or.th

You may also like...