ทุนเรียนภาษาสเปน

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย ประเทศไทย ให้พิจารณาคัดเลือกมัคคุเทศก์เพื่อรับทุนเรียนภาษาสเปนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาสเปนมาก่อน แต่ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับพอใช้)

ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐโคลอมเบีย ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มเดินทางประมาณวันที่ 14 สิงหาคม 2556) โดยสาธารณรัฐโคลอมเบีย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด นอกจากค่าเรียนแล้ว จะมีค่าที่พัก และค่าอาหาร ให้อีกประมาณเดือนละ US$950 รวมทั้งตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ) การจัดทำวีซ่า และค่าประกันสุขภาพ จำนวน 7 คน (รายชื่อสำรองอีก 5 คน กรณีขอทุนเพิ่มได้) ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ผู้สนใจให้เดินทางไปสัมภาษณ์ได้ใน วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมการท่องเที่ยว (สนามกีฬาแห่งชาติ) ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ (โดยติดต่อลงทะเบียนรับคิวสัมภาษณ์ที่สำนักงานสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคารกรมการท่องเที่ยว) พร้อมนำหนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์พร้อมถ่ายสำเนา และรูปถ่าย 4 ใบ ไปด้วย

ทั้งนี้ จะประกาศผลการพิจารณาในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ โดยจะแจ้งผลทางโทรศัพท์และอีเมล์ ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถขอรับคืนหนังสือเดินทางได้ที่สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย (ภายในอาคารกรมการท่องเที่ยว ชั้น 1)ทุกวันในวันและเวลาราชการ โทร. 02 2192721-2 (สำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดหากไม่สะดวกที่จะรอรับคืน สมาคม ฯ จะรับผิดชอบส่งคืนทาง EMS ให้)

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่ประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร : 081-9130027

นอกจากนี้ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลกินรีมัคคุเทศก์ดีเด่นจาก ททท. รวมทั้งจำนวนสัดส่วน ชาย-หญิง และมัคคุเทศก์จากภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วย

You may also like...