เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน กับ ปตท

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ปตท. จัดกิจกรรม สานต่อโครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ปี 2

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน จับมือ ปตท. สานต่อโครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ปี 2 เพื่อต่อยอดและขยายประโยชน์ การนำพลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบไปสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง พร้อมสร้างสำนึกเรื่องการทำงานอาสาเพื่อสังคมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการจัดโครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ในปี 2555 ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดขึ้น ด้วยการจัดสร้างศูนย์ต้นแบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานในชุมชนพื้นที่ห่างไกล โดยได้สร้างศูนย์ต้นแบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานขึ้นเป็นแห่งแรก ที่หมู่บ้านห้วยจะกือ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ซึ่งศูนย์ต้นแบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานดังกล่าว ได้สร้างประโยชน์มากมายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพราะได้นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่มีในพื้นที่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายประโยชน์ของการนำพลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบไปสู่ชุมชนอื่นให้มากยิ่งขึ้น ในปี 2556 ทาง ปตท. จึงให้การสนับสนุนโครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาปฏิบัติได้จริง ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสำนึกเรื่องการทำงานจิตอาสา ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานทดแทน ผ่านการลงมือปฏิบัติของทั้งกลุ่มเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และหันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยรักษาสภาวะแวดล้อม และเป็นการต่อยอดโครงการ เพื่อขยายประโยชน์ไปสู่ชุมชนอื่นในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้

สำหรับการเข้าร่วมโครงการ จะมีการคัดเลือกผลงานจากเยาวชนนิสิตนักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมปฏิบัติงานจริงกับชุมชนในพื้นที่ โดยสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ที่ใช้พลังงานทดแทนมากกว่า 1 ประเภท อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท

ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เน้นสายวิศวกรรม รวมเป็นทีมมีสมาชิกจำนวน 10 คน ในแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ประจำสถาบันการศึกษาของตนเอง เป็นที่ปรึกษา 1 ท่าน ทุกสถาบันการศึกษา สามารถส่งโครงงานเข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 โครงงาน และทีมที่ได้รับคัดเลือก ต้องสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติการในสถานที่จริงจนงานสำเร็จสมบูรณ์

โดยระยะเวลาดำเนินงานโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการตามสถานศึกษาต่างๆ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม โดยเปิดรับผลงานจนถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม แล้วคัดเลือกแผนงานรอบแรกในวันที่ 3 กันยายน และรอบตัดสินวันที่ 11 กันยายน เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานสร้างศูนย์พลังงานทดแทนฯ ช่วงระหว่างวันที่ 5 ถึง 25 ตุลาคม และส่งมอบผลงานให้แก่ชุมชนเป็นลำกับต่อไป ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดโครงการ รวมระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น 5 เดือน 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ทาง : www.facebook.com/PTTARSA

You may also like...