Violin & Piano Duo Recital

9 Art Gallery / Architect Studio ที่เปิดตัวดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 11 ปี ขอเสนอการแสดงดนตรีคู่  Violin & Piano Duo Recital  ของสองนักดนตรี  สักการ สารทรัพย์ :  ไวโอลิน  และ ณัฐนรี  สุวรรณโพธิพระ : เปียโน   การแสดงดนตรีสองชิ้นระหว่างไวโอลินกับเปียโน  เป็นที่นิยมเล่นและแสดงร่วมกันมานานร่วม 250ปี

จากการประพันธ์ของคีตกวีที่มีชื่อเสียงจากอดีตมาหลายท่านที่ตั้งใจแต่งให้กับเครื่องดนตรีทั้งสองแสดงร่วมกัน โดยเฉพาะปัจจุบันคีตกวีรุ่นใหม่ก็ยังคงนิยมประพันธ์บทเพลงให้กับเครื่องดนตรีทั้งสอง จากลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในรูปลักษณ์และเสียงที่แตกต่าง  ลึกซึ้ง สลับซับซ้อนในเทคนิค วิธีการบรรเลง นักดนตรีผู้บรรเลงจะต้องมากในความสามารถต่อเทคนิควิธีการ  การฝึกฝนมากพอ เชี่ยวชาญพอที่จะดึงศักยภาพของเสียง สร้างเสียงให้ตรงกับความต้องการของคีตกวีที่ประพันธ์บทเพลงแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย ซึ่งทั้งหมดจะต้องใช้การตีความพิจารณาถึงคุณค่าของความงามในความหมายของเสียงนั้นๆให้ถูกต้อง  และคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของคีตกวี กลมกลืนไปกับการบรรเลงที่เหมาะสมกับปัจจุบันสมัย

การแสดงดนตรีระหว่างไวโอลินกับเปียโนที่มีมาต่อเนื่องมาจนถึงการแสดงที่จะมีขึ้นในครั้งนี้  เป็นการขอบคุณคุณค่าความเป็นมนุษย์  ผ่านผลงานศิลปะในรูปของเสียงเพลง  จากประสบการณ์ในสุนทรียะจินตนาการของคีตกวีผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงาน  ควรค่าต่อการบรรเลง  คารวะคุณงามความดีให้คงอยู่กับโลกและมวลมนุษยชาตินี้ไว้สืบไป

 

การแสดงดนตรีครั้งนี้จัดแสดงขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555  เวลา 19.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม  สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ 

ดูตัวอย่างการเล่นของนักดนตรีคู่นี้ที่: http://www.youtube.com/watch?v=HGYTJ8bnZl4

9Art Gallery / Architect Studio จ.เชียงราย

โทร. 0-5371-9110,0-8315-260-21 FAX. 0-5374-4168

E-mail: artgallery9@hotmail.com , artgallerynine@gmail.com / http://www.9artgallery.com/Violin%20&%20Cello%20Duo%20.html

You may also like...