fall ร่วง หก ตก หล่น

“fall” ร่วง หก ตก หล่น เป็นการแสดง Body Expression and Movement ถ่ายทอดเรื่องราว และการเดินทางของหญิงสาวสองคน ภายใต้แรงโน้มถ่วง และเงื่อนไขของโลก ห้วงเวลาแห่งความสับสน จากบนสู่ล่าง กาลเวลาที่ผันผ่านอาจทำให้ให้พวกเธอจม…ดิ่ง บางครั้งอาจนำพาสู่ความเปลี่ยนแปลง การค้นหา ตั้งคำถาม คัดค้าน เพื่อบางสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจ

“fall” is a performance of body expression and movement telling the story and journey of two women under the gravity. Due to the hours of confusion, the moment might draw them down. Sometimes, it comes to the new change, exploration, question and confrontation for essential occurrance.

“เสียงกระซิบจากร่างกาย บทสนทนาผ่านหัวใจ”
“Whispering though bodies … conversing with hearts”

สร้างสรรค์และแสดง โดย
สุกัญญา เพี้ยนศรี และ ศิริธร ศิริวรรณ
Perform and direct by
Sukanya Pheansri and Sirithorn Siriwan

21 – 25 มิถุนายน, 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2555
เวลา 19.30 น.

โรงละครพระจันทร์เสี้ยว , สถาบัน ปรีดี พนมยงค์ (BTS ทองหล่อ)

บัตรราคา 350 บาท

สำรองที่นั่ง 08-1929-4246, 08-4174-2729
www.facebook.com/​CrescentMoonTheatre
www.crescentmoontheatre.or​g

 

You may also like...