Han Nefkens Award

หอศิลปกรุงเทพฯ และมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ ประกาศมอบรางวัล Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art’ เป็นครั้งแรก แก่ศิลปินชาวจีน เพราะผลงานมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

และการให้โอกาสศิลปินสร้างสรรค์ผลงานและแสดงงานในกรุงเทพฯ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวศิลปินและเมือง นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)และนายฮาน เนฟเก้นส์  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฮานเนฟเก้นส (Han Nefkens Foundation) จากประเทศสเปน ได้ร่วมกันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ’Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art’ ซึ่งเป็นรางวัลด้านศิลปะระดับนานาชาติ ให้แก่ Mr. Zhou Tao ศิลปินชาวจีน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน

ทั้ง 2 องค์กรได้ตกลงกันเมื่อเดือนกันยายน 2555  ที่จะร่วมกันส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย ด้วยการจัดกิจกรรมมอบรางวัล ’Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art’ เป็นครั้งแรก แก่ศิลปินรุ่นใหม่ 1 คน ที่พำนักในเอเชีย เพื่อสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักในระดับที่กว้างขวางขึ้น และส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครศิลปะร่วมสมัยอีกเมืองหนึ่งของเอเชีย โดยได้แต่งตั้งกรรมการตัดสิน (Jury) 5 ท่าน เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลนี้ ประกอบด้วย นายฮาน เนฟเก้นส์ (ประธานกรรมการตัดสิน) Ms. Hilde Teerlinck ประธานมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ และผู้อำนวยการ FRAC Nord-Pas de Calais นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ Ms. Yuko Hasegawa หัวหน้าภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Feng Boyi ภัณฑารักษ์อิสระและนักวิจารณ์ศิลปะ จากประเทศจีน

คณะกรรมการตัดสินให้เหตุผลในการคัดเลือก นาย Zhou Tao อายุ 37 ปี ซึ่งพำนักอยู่ที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ว่า เป็นการตกลงกันโดยเอกฉันท์ให้ Mr. Zhou Tao ศิลปินชาวจีน เป็นผู้เหมาะสมที่สุดสำหรับรางวัลนี้ จากผลงานที่มีความลึกซึ้ง ซึ่ง Mr. Zhou Tao ได้แสดงถึงความกระหายรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ผ่านการเลือกวิธีการแสดงงานศิลปะอย่างชาญฉลาด เขาได้แสดงความสามารถในการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในขอบเขต เช่น เมืองและชนบท พื้นที่ส่วนรวม และส่วนตัว รวมทั้งด้าน ประวัติศาสตร์ศิลปะ อีกทั้งกรรมการตัดสินเห็นถึงการเติบโตของตัวผลงานของศิลปิน และที่สำคัญศิลปินยังอยู่ในช่วงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ดีเยี่ยม โดยที่ไม่ละทิ้งความเป็นตัวของตัวเอง เพราะการใช้เหตุการณ์และประสบการณ์รอบตัว นอกจากนี้ การให้ศิลปินท่านนี้มาพำนักที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างผลงานและแสดงงานนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อตัวศิลปินเองและเมืองด้วย
ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นเงินรางวัล 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับสร้างสรรค์ผลงานในระยะเวลา 2 เดือนที่อยู่ที่กรุงเทพฯ และแสดงผลงาน ที่หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ รางวัลนี้มีเป้าหมายให้กับศิลปินอายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ และสร้างผลงานอยู่ในทวีปเอเชีย มีอาชีพเป็นศิลปินเต็มตัว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับสากล  การคัดเลือกศิลปิน เริ่มโดยกรรมการสรรหา (scout) คัดเลือกศิลปินจำนวน 30 คน และจะลดเหลือ ผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 -10 คน จากนั้นคณะกรรมการตัดสิน (jury) จะตัดสินเลือกศิลปินผู้ได้รับรางวัล 1 คน

ผู้อำนวยการหอศิลปกรุงเทพฯ กล่าวว่า การมอบรางวัลดังกล่าว นอกจากเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินร่วมสมัยในทวีปเอเชียเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรศิลปะระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโนยายของหอศิลปกรุงเทพฯ และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปะระหว่างประเทศในเอเชีย เพื่อสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ใหม่ด้านศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาค

ทั้งนี้ การมอบรางวัล ’Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art’ มีกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2  ปี ขณะที่มูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ เป็นองศ์กรที่มีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนการสร้างงานศิลปะร่วมสมัย จัดตั้งขึ้นในปี 2552

You may also like...