สวรรค์ บ้าน นา

ความผูกพันกับวิถีชีวิต ความสงบสุขที่เกิดจากการดำรงชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนอีสานที่ได้อาศัยอยู่ตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นความทรงจำที่มีความสำคัญต่อทัศนคติในการสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ โดยเฉพาะความผูกพันกับสภาพแวดล้อม ชุมชนเกษตรกรรม

การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนจากครอบครัว ตามแบบวัฒนธรรมในชนบท  เป็นบ่อเกิดแห่งพลังชีวิตที่ได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ทั้งทางด้านความคิด อารมณ์ และความรู้สึกด้วยเหตุนี้จึงนำสภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตชนบทอีสานมาสร้างสรรค์จุดประกายแห่งความรัก ความอบอุ่น การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เป็นสื่อแสดงถึงความสงบสุขของคนในชุมชนชนบท

วิถีชีวิตของคนในชนบท มีการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นหมู่บ้าน เพราะขีดจำกัดทางกายภาพ และภูมิปัญญาที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาอาศัยกัน การประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น การปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ หาของป่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญา บรรพชน และสืบทอดต่อ ๆ กันมา การดำเนินชีวิตจึงเป็นแบบครอบครัว ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่าย

วิถีชนบทของคนอีสาน การทำมาหากิน การประกอบอาชีพ ที่พึ่งพาธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินชีวิตของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ งานศิลปะ จากความรัก ความผูกพันในการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายพออยู่พอกินพึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดภูมิปัญญาชาวบ้านและสืบทอดต่อ ๆ กันมาก่อให้เกิดความรู้สึกที่สงบสุข อบอุ่น จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ ให้เป็นผลงานศิลปะเพื่อตอบสนองความรู้สึกของตนเอง และกระตุ้นความรู้สึกของบุคคลในสังคม  ให้เห็นความสำคัญ ของกลุ่มสังคมเล็ก ๆ ในสังคมชนบทอีสานที่ยังคงอยู่ในสภาวะปัจจุบันความประทับใจในวิถีชีวิตของคนในชนบทอีสาน โดยเฉพาะการเกษตรกรรม การทำนา ทำสวน สื่อให้เห็นถึงความเพียร สมถะ การพึ่งพาตัวเอง วิถีชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาเป็นวัฒนธรรม รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความพอเพียง เรียบง่าย และสงบสุขของคนในชนบท

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556  เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : สวรรค์  บ้าน  นา
ศิลปิน :  บุญนำ  สาสุด, เรืองศักดิ์  ปัดถาวะโร
วันที่ :   5-20 มกราคม  2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

 

You may also like...